МВР

Академия на МВР

 

Балообразуване, класиране и записване

За придобиване на ОКС „бакалавър“

Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“ се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. средния успех от държавните зрелостни изпити;

3. резултата от проверката на физическата годност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като получените точки се умножат по коефициент 0,2;

4. резултата от теста за интелигентност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като сборът от получените точки за всяка вярно решена задача се умножат по коефициент 0,1.

 

(2) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. средния успех от държавните зрелостни изпити;

3. резултата от проверката на физическата годност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като получените точки се умножат по коефициент 0,2;

4. резултата от теста за интелигентност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като сборът от получените точки за всяка вярно решена задача се умножат по коефициент 0,1;

5. оценката по математика от дипломата.

(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“, на които в дипломите за средно образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се образува като сбор от:

1. успеха по ал. 1, т. 1;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. резултата от проверката на физическата годност по ал. 1, т. 3;

4. резултата от теста за интелигентност по ал. 1, т. 4.

 

(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“, на които в дипломите за средно образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се образува като сбор от:

1. успеха по ал. 1, т. 1;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по математика от дипломата;

4. резултата от проверката на физическата годност по ал. 1, т. 3;

5. резултата от теста за интелигентност по ал. 1, т. 4;

Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Публична администрация“ се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по история от дипломата;

4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.

 

(2) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по математика от дипломата;

4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2;

Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал, поотделно за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща записване съгласно реда на желанията на кандидата, води до отпадане от класации за други специалности.
(4) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си в рамките на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ (РДГП), за която са подали документи.

Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден на 30 юли 2020 г.
(2) Записването след първо класиране се извършва на  и 03 и 04 август 2020 г.

Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден на 06 август 2020 г.
(2) Записването след второ класиране се извършва на 10 август 2020 г.

 

За задочно обучение за придобиване на ОКС „магистър“

Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“ се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“.
2. среден успех от държавните изпити и/или дипломни работи.
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по специалности и се прилагат правилата по чл. 30, ал. 3.

Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се извършва на втория и третия работен ден след неговото публикуване.

Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се извършва на втория работен ден след неговото публикуване.