МВР

Академия на МВР

 

Участие на ст. преподавател Милорад Йорданов в курс по линия на CEPOL "Обучение на обучители - Стъпка 2", проведен в гр. Виена, Австрия

13 сеп 2018

Инспектор, ст. преподавател д-р Милорад Руменов Йорданов беше командирован в град Виена, Австрия за участие в курс по линия на CEPOL „Обучение на обучители – Стъпка 2“. Дейността се състои от две части като първата беше в Португалия през април 2018 г., а втората - в Австрия, за времето от 27 до 31 август 2018 г.

Целта на проведения курс е изграждане на способности за използване на модерни интерактивни методи и техники на преподаване за постигане на високо качество на полицейското обучение в страните членки на Европейския съюз, както и в дейностите на CEPOL. В проведеното обучение са взели участие 30 полицейски служители, преподаватели и експерти на средно ръководно ниво, представители на почти всички държави членки на Европейския съюз.

Представените по време на обучението лекции са били свързани с нови методи и техники за обучение и подкрепени с практически примери. Проведени са множество дискусии относно съвременното обучение на полицейски служители в Европа. След всяка тема е извършвано обобщение и оценка от страна на лекторите и от останалите обучавани. Участниците са били разделени на групи като всеки участник е трябвало да подготви презентация и да докладва за решаването на поставен проблем от преподавателите, като, например, да се посочат трудностите и да се намери решение на реален проблем, свързан с полицейско сътрудничество или с провеждани обучения на полицейски служители в мултикултурна среда.

По време на обучението участниците са запознати с новите методи и инструменти в областта на полицейската научно-изследователска дейност, с различните виждания и мнения относно съотношението между теория, научни изследвания и практика при подготовка на учебен курс.

Изображения

 13 септември 2018 | 14:28