МВР

Академия на МВР

 

04 декември 2018

Проведена среща между представители на Академията на МВР и Полицейската академия в Саватан (Конфедерация Швейцария)

На 4 декември 2018 г. в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) се проведе среща между представители на АМВР и Полицейската академия в Саватан (Конфедерация Швейцария). От страна на АМВР в срещата взеха участие ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор, комисар доц. д-р Иван Видолов – декан на факултет „Полиция“, и д-р Милорад Йорданов – старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“. От Полицейската академия в Саватан участваха полковник Ален Бергонзоли – директор, и г-жа Беатрис Лигуори – ръководител по образованието.

Срещата се проведе в рамките на сътрудничеството, което двете академии реализират помежду си в последните години. Основна тема на разговорите беше изпълнението и постигнатите резултати по два проекта, финансирани със средства по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в които АМВР е бенефициент. Проектите са:

  • „Утвърждаване на принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност”;
  • „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика”, изпълняван съвместно с Научноизследователския институт по криминалистика;

    Двата проекта се очаква да бъдат официално приключени в края на месец декември 2018 г. Основните резултати по първия проект са:

  • разработването на практически наръчник (учебно пособие) за обучение по използване на полицейски правомощия при спазване на принципите на човешките права;
  • разработването на набор от конкретни казуси за практическо обучение като част от изготвения наръчник;
  • изграждането на полигон за практически занятия;
  • на базата на изготвения наръчник и изградения тренировъчен полигон е осъвременена учебната програма на АМВР чрез създаването на нова учебна дисциплина „Полицейска тактика“ - заключителна дисциплина за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“.

Като част от посочения проект представители на Академията в Саватан оказаха методическа и експертна подкрепа на АМВР при изготвянето на практическия наръчник и обмяна на опит и добри практики при обучението в правоприлагащата сфера.

В рамките на втория проект е изграден център за обучение на експерти по криминалистика (криминалистична лаборатория), който ще позволи осигуряването на добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране на веществени доказателства и укрепване капацитета на експертните служби на Министерството на вътрешните работи в тази област.

В заключение бяха обсъдени и възможностите за продължаване на сътрудничеството между двете академии в бъдеще, отново в рамките на потенциални проекти с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, които да надградят и усъвършенстват постигнатите резултати до момента.

Изображения

 07 декември 2018 | 10:13