МВР

Академия на МВР

 

Участие на преподавател от АМВР в VIII-а международна научна и професионална конференция

11 юли 2017

В периода от 23 до 25 май 2017 г. доц. д-р Руси Янев, председател на Общото събрание на факултет „Полиция“ и преподавател в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на Академия на МВР, участва в VIII-та научна конференция с международно участие „Полицията и съдебната система като гаранти за свобода и сигурност в правова държава“ в Сърбия. Конференцията бе организирана от Академията по криминалистика и полицейски науки при МВР на Република Сърбия, Правния факултет на университета в Крагуевац, Сърбия, фондация „Ханс Зайдел“ и се проведе в хотел „Оморика“, планината Тара в Западна Сърбия.

Конференцията включваше научни сесии с близък по тематика обхват. Докладчиците, 49 на брой от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина (Република Сръбска), Хърватия, Румъния, Украйна, Гърция и България представиха основните положения от техните научни съобщения и доклади, предварително одобрени за отпечатване от програмния комитет на конференцията. Докладите включваха материя от съдебната и полицейската дейност, международното сътрудничество в областта на правораздаването, психологията, криминологията и социологията. Преобладаващата част от докладите бяха представени от преподаватели и изследователи с научни степени и академични длъжности от висши училища и институти. В конференцията взеха участие и съдии, адвокати, полицейски служители, административни ръководители на структури от МВР на Сърбия, докторанти.

Представеният от доц. д-р Руси Янев доклад на сръбски език бе на тема „Полицейското сътрудничество в Европа като част от подготовката в Академията на Министерството на вътрешните работи на България“. В научния доклад бяха описани и обяснени характеристиката на учебната програма по дисциплината „Европейско полицейско сътрудничество“, съдържанието на материята по дисциплината, която се преподава в бакалавърските и магистърските курсове по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ и при обучението на специализанти. Акцент в представянето бяха формите на европейското сътрудничество, характерни за охранителната, оперативно-издирвателната и разследващата полицейска дейност.

В последвалата дискусия, представянето на доц. Р. Янев бе оценено положително от отделни участници. Високо бе оценена материята, която включваше както универсалните форми на европейско полицейско сътрудничество – обмена на информация и офицерите за връзка, така и някои от специалните форми като контролираната доставка, разследването чрез служител под прикритие и трансграничното наблюдение.

Прикачени документи Презентация   (pps - 457,00KB) - 11 юли 2017 15:59
Изображения

 11 юли 2017 | 13:58