МВР

Академия на МВР

 

09 ноември 2017

Среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126 “Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари

На 09 ноември 2017 година в сградата на Факултета по безопасност на труда при Университета на гр. Ниш, Република Сърбия, се проведе среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126 “Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари” (“Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management”).

По време на срещата са обсъдени редица въпроси, свързани със:

- Текущото състояние на проекта и напредъка на всеки партньор;

- Състоянието на стартираните тръжните процедури;

- Очакваните срокове за доставката на оборудване за партньорите;

- Възможностите за ускоряване реализирането на дейностите по проекта;

- Необходимостта от обмяна на информация, свързана с предстоящите дейности по проекта, и др.

Проведената среща на екипа за управление и обсъдените по време на нея въпроси ще улеснят изпълнението на предстоящите дейности по проекта и постигането на основната цел, а именно - подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни служби посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. Всичко това е насочено към подобряване на координацията на съвместните действия в извънредни ситуации, което, от своя страна, трябва да гарантира повишена защита на трансграничния регион и населението на Балканите.

 

 17 ноември 2017 | 16:31