МВР

Академия на МВР

 

Общо събрание на факултет „Полиция“ при АМВР

22 дек 2017

На 19.12.2017 г. беше проведено заседание на Общото събрание на факултет „Полиция“ при АМВР. Дневният ред на заседанието включваше обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на факултет „Полиция“ през учебната 2016/2017 г., изготвен и представен от декана на факултета - доц. д-р Иван Видолов.

Отчитайки специфичната дейност и задачи на факултета, анализът за дейността през учебната 2016/2017 година бе структуриран в следните приоритетни области: развитие на академичния състав; усъвършенстване на учебния процес; научноизследователска дейност; служебна дейност; констатиране на проблеми и предложения за подобряване на учебния процес; научноизследователската и служебната дейност.

През отчетния период факултет „Полиция“ е предприел действия за насърчаване и създаване на условия за академичното израстване и професионалната квалификация на преподавателския състав. Беше отчетено, че преподавателите са участвали в 46 международни и национални курсове и други форуми за повишаване на своята квалификация, като тези резултати проявяват повишение в сравнение с предходни години. От тях седем са били в страната и 39 в чужбина, което представлява двойно увеличение в сравнение с предходната година.

В учебния процес се използват както класически, така и активни и интерактивни методи на обучение. Поддържането и развитието на съвременните методи на обучение и оценяването в учебния процес се осъществяват чрез семестриален педагогически контрол, резултатите от който се обсъждат на заседания на катедрените съвети.

Съществена част от дейността на факултет „Полиция“ през изминалата учебна година е била научноизследователската дейност на академичния състав. Резултатите от нея могат да бъдат измерени чрез данни за научните публикации, както следва: монографии - 12 бр., студии - 2 бр., статии - 48 бр., дисертации - 2 бр., учебници - 3 броя, учебни пособия - 2 бр., доклади - 17 бр. Общо 86 научни публикации.

През отчетния период във факултет „Полиция“ беше създадена нова катедра - „Сигурност и граничен контрол“, с което бе отговорено на необходимостта от повишаване и задълбочаване на обучението в областта на граничния контрол с оглед предизвикателствата на практическите нужди на МВР и необходимостта от специализирано и задълбочено обучение и провеждане на научноизследователска дейност.

През учебната 2016/2017 г. всички преподаватели са били ангажирани с участието си в различни служебни дейности, пряко свързани с обучението, научните изследвания и административното обслужване.

В края на отчета бяха изведени изводи, проблеми и предложения за дейността на факултета по основните направления: осигуряване на качествено обучение; засилване практическите аспекти на обучението; актуализиране на учебно-плановата документация и разработване на нова такава; привличане на нови преподаватели; организиране, провеждане и участие в научноизследователски проекти, конференции; продължаване на практиката за включване на студентите и курсантите в научноизследователската дейност; подобряване на съвместната дейност на факултета с другите структурни звена на АМВР, външни организации и лица.

Заседанието на Общото събрание на факултет „Полиция” единодушно гласува и прие отчета на декана на факултет „Полиция”, след което, поради изчерпване на дневния ред, беше закрито от председателя - доц. д-р Руси Янев.

 22 декември 2017 | 11:40