МВР

Академия на МВР

 

Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи”

12 сеп 2017

В изпълнение решение на Управителния съвет и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи”, което ще се проведе на 17.10.2017 г. (вторник) от 15.30 ч. в киносалона на факултет ПБЗН, при следния 

ДНЕВЕН  РЕД:
1. Приемане отчет на УС за дейността на СК „Файер академи” през учебната 2016/2017 г.
Докл.: доц.Валентин Чочев – председател
2. Приемане финансов отчет на Спортен клуб „Файер академи” през учебната 2016/2017 г.
Докл.: доц.Валентин Чочев – председател
3. Приемане на промени в Устава на СК „Файер академи”.
Докл.: доц.Петър Георгиев
4. Приемане на промени в Управителния съвет на СК „Файер академи”.
Докл.: доц.Валентин Чочев – председател
5. Обсъждане и приемане на Спортен календар на СК „Файер академи”за 2017/2018 г.
Докл.: ст.преподавател Христо Проданов
6. Организационни въпроси.

 12 септември 2017 | 16:02