МВР

Академия на МВР

 

Заседание на Общото събрание на факултет „Полиция“ при АМВР

16 яну 2019

На 16.01.2019 г. в зала 303 на Академията на МВР беше проведено заседание на Общото събрание на факултет „Полиция“ при АМВР. Дневният ред на заседанието включваше обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на факултет „Полиция” за учебната 2017/2018 година, изготвен и представен от декана на факултета - доц. д-р Иван Видолов; определяне на числения състав и структурата на Факултетния съвет и избор с тайно гласуване на председател и заместник-председател на Общото събрание от хабилитираните членове и избор с тайно гласуване на Факултетния съвет на факултет „Полиция“.

Отчитайки специфичната дейност и задачи на факултета, анализът за дейността през учебната 2017/2018 година беше структуриран в следните приоритетни области:

  • развитие на академичния състав;
  • усъвършенстване на учебния процес;
  • реализиране на международни проекти;
  • подготовка за след акредитационно наблюдение и институционална акредитация.

В презентацията на декана на факултет „Полиция“ – доц. д-р Ив. Видолов беше отбелязано, че през отчетния период факултет „Полиция“ е предприел действия за насърчаване и създаване на условия за академичното израстване и професионалната квалификация на преподавателския състав. Четирима преподаватели са израснали и са заели академичната длъжност „Доцент” и четирима са заели академичната длъжност „Професор“.

Беше отчетено, че преподавателите са участвали в 23 международни и 13 национални курсове и други форуми за повишаване на своята квалификация.

В учебния процес освен класически методи все по-често се използват активни и интерактивни методи на обучение, като по този начин се гарантира ефективността на образователния процес. Възможностите за съвременно обучение и обучение с практическа насоченост през изминалата учебна година са увеличени благодарение на новопостроения учебен полигон и изградената лаборатория по криминалистика.

Поддържането и развитието на съвременните методи на обучение и оценяването в учебния процес се осъществяват чрез семестриален педагогически контрол, резултатите от който се обсъждат на заседания на катедрените съвети.

Съществена част от дейността на факултет „Полиция“ през изминалата академична година е научноизследователската дейност на академичния състав. Резултатите от нея могат да бъдат измерени, чрез данни за научните публикации, както следва: монографии - 10 бр., студии – 8 бр., статии – 77 бр., дисертации – 5 бр., книги и учебни пособия – 11 бр. В реферирани и индексирани списания са публикувани 16 статии и 1 студия. За отчетната година са публикувани общо 128 научни публикации. Тези показатели демонстрират засилена научна активност на академичния състав, която кореспондира с целите и приоритетите на факултета.

През учебната 2017/2018 г. всички преподаватели са били ангажирани с участието си в различни служебни дейности, пряко свързани с обучението, научните изследвания и административното обслужване.

В края на отчета бяха изведени изводи, проблеми и предложения за дейността на факултета през настоящата академична година: осигуряване на качествено обучение; засилване практическите аспекти на обучението; актуализиране на курсовете за дистанционно обучение; преосмисляне на необходимостта от многото магистърски програми, осигурявани от факултета, с оглед икономическите разходи за тях и голямата ангажираност на преподавателския състав; изпълнение на препоръки, отправени от НАОА; продължаване на практиката за включване на студентите и курсантите в научноизследователската дейност; организиране, провеждане и участие в научноизследователски проекти, конференции и други научни форуми.

Заседанието на Общото събрание на факултет „Полиция” единодушно гласува и прие отчета на декана на факултет „Полиция”, след което съгласно дневния ред гласува и прие структурата на Факултетния съвет на факултет „Полиция” – двадесет и пет човека, от които двадесет и един хабилитирани преподаватели, двама нехабилитирани, един докторант и един курсант.

За председател на Общото събрание на факултет „Полиция“ беше преизбран доц. д-р Руси Янев, а за зам.-председател – доц. д-р Добромир Доков.

 21 януари 2019 | 14:03