МВР

Академия на МВР

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ-СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ - конкурентен подбор за заемане на 1 (една) академична длъжност от област на висшето образование съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

14 окт 2019

Академията на МВР - София обявява провеждането на конкурентен подбор за заемане на 1 (една) академична длъжност „ПРЕПОДАВАТЕЛ-СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ ” за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР, от област на висшето образование: съгласно ПМС 125/24.06.2002 г., учебни дисциплини „Основи на оперативно-издирвателната дейност“ и „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция” при Академията на МВР (заповед № 4581з-951/11.10.2019 г.)

ИЗИСКВАНИЯ за участие на кандидатите:

1. Необходима минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2. Област на висшето образование – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

3. Професионално направление – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

4. Минимален професионален стаж – за длъжността „ПРЕПОДАВАТЕЛ” не се изисква; за длъжността „СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ” - 3 години;

5. Да са държавни служители със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска длъжност;

6. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или т. 5 от Закона за МВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

7. Да нямат образувано срещу тях дисциплинарно производство по реда на чл. 205, ал. 1 от Закона за МВР към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

8. Да не са временно отстранени от длъжност;

9. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“. (съгласно Списък на длъжностите по чл. 37 от ЗЗКИ).

Необходими документи за участие, място и срок за подаване:

            Кандидатите, които отговарят на изискванията по т. ІІ, в срок от 30 (тридесет) дни от обявяване на конкурентния подбор да подадат в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване” при Академията на МВР:

1. заявление до ректора на Академията на МВР чрез ръководителя на структурата по месторабота;

2. лична карта - копие;

3. нотариално заверено копие на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“;

4. справка за професионалния стаж и заеманите длъжности в МВР, включваща получени отличия, награди и наложени дисциплинарни наказания - изготвена от съответното звено „Човешки ресурси“ по месторабота;

5. други документи, имащи отношение към конкурентния подбор.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в Централизираната информационна система „Документооборот“ (ЦАИСДО) в деловодството по месторабота или в деловодството на Академията на МВР, на адрес: бул. „Александър Малинов” № 1.

Начин на провеждане на конкурентния подбор:

1.1. Писмен изпит по теми, както следва:

Тема 1: „Институт на доброволното сътрудничество в оперативно-издирвателната дейност. Същност и правни основи на доброволното сътрудничество. Категории доброволни сътрудници. Вербовка на доброволни сътрудници. Връзки и информационен обмен с доброволните сътрудници. Ръководство, обучение и контрол.“

Тема 2: „Оперативен отчет. Видове дела на оперативен отчет. Преписки на предварителен отчет. Версии и планиране. Откриване, водене и приключване на дела на оперативен отчет и преписки на предварителен отчет.“

Тема 3: „Същност и съдържание на издирвателната дейност. Основания за издирване на лица и вещи. Автоматизирани информационни системи за издирване на лица и вещи. Видове издирване. Неотложни издирвателни действия.“

Конкретната тема ще бъде изтеглена чрез жребии в деня на изпита. Време за провеждане на писмения изпит - 4 часа (240 минути);

Допълнителна информация на тел. 29202, 29316 и 29264

Прикачени документи Протокол допуснати кандидати   (doc - 68,00KB) - 14 ное 2019 14:10
Протокол допълнение - допуснати кандидати   (doc - 57,00KB) - 21 ное 2019 11:02
Протокол допускане за устен изпит   (doc - 62,00KB) - 27 ное 2019 10:01
Протокол окончателно класиране за преподавател ОИД   (doc - 59,00KB) - 27 ное 2019 10:01

 27 ноември 2019 | 10:02