МВР

Академия на МВР

 

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ от област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН

06 авг 2019

Академията на МВР – София обявява подборна процедура за заемане на една академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, учебни дисциплини „Противопожарна тактика - І част” и „Противопожарна тактика - ІІ част“, в катедра „Тактика“ на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР с адрес – София, бул. Александър Малинов № 1. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202.

Публикувано в Неофициален раздел, бр. 62 от 06.08.2019 г. на ДВ

Заповед № 4581з-703/29.07.2019 г.

Протокол за допускане

Прикачени документи Изисквания и документи   (docx - 19,00KB) - 06 авг 2019 10:48

 11 октомври 2019 | 14:41