МВР

Академия на МВР

 

ДОЦЕНТ – конкурентен подбор за заемане на 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност за държавен служител във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР, област на висшето образование: 9. „Технически науки“

02 окт 2019

Академията на МВР – София, обявява подборна процедура за заемане на 1 (една) академична длъжност ДОЦЕНТ за държавни служители по член 142, алинея 1, точка 1 и алинея 3 от Закона за МВР от област на висшето образование: 9. „Технически науки“, професионално направление 5.10. „Химични технологии“, учебна дисциплина „Възникване, развитие и прекратяване на горенето” във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, катедра „Тактика”.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите за участие в подборната процедура:

1.  Да са държавни служители в МВР по член 142, алинея 1, точка 1 и алинея 3 от Закона за МВР, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителски длъжности;

2.  Да имат придобита минимална образователна и научна степен на висшето образование „доктор”;

3.  Области на висшето образование: съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

4.  Професионални направления: съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

5.  Към крайната дата за подаване на заявленията за участие в конкурса да имат минимален професионален стаж 3 (три) години;

6.  Към крайната дата за подаване на заявленията за участие в конкурса да са заемали длъжности „асистент“, „главен асистент“ или да са били преподаватели, включително хонорувани или членове на научноизследователски екип в същото или друго висше училище или научна организация или да са упражнявали художественотворческа дейност, или да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област - не по-малко от 2 (две) години;

7.  Да не са в срока на наложено дисциплинарно наказание по член 197, алинея 1, точка 4 или 5 от Закона за МВР и срока на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата за подаване на заявленията за участие;

8.  Да нямат образувано дисциплинарно производство по реда на член 207, алинея 1 от Закона за МВР към крайната дата за подаване на заявленията за участие;

9.  Да не са временно отстранени от длъжност.

10.  Да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ;

11.  Да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и срок на подаването им:

Кандидатите, които отговарят на изискванията, в срок 2 /два/ месеца от обнародването на конкурса в „Държавен вестник“ да подадат в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване” при Академията на МВР:

1.    Заявление до ректора на Академията на МВР, чрез ръководителя на съответната структура по месторабота на кандидата;

2.    Лична карта;

3.    Творческа автобиография, която включва информация за учебната и научноизследователската работа на кандидата;

4.    Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

5.    Нотариално заверено копие на диплома за образователна и научна степен на висшето образование „доктор”;

6.    Резюме на научните трудове, публикувани след защитата на докторската дисертация;

7.    Да представят публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиването на научната степен „доктор на науките“;

8.    Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства, определени в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и ПУДАМВР;

9.    Справка за професионалния стаж и заеманите длъжности в МВР, включваща получени отличия и награди, наложени дисциплинарни наказания, във връзка с член 4а, алинея 4 от Наредба 8121з-310/17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в МВР, изготвена от съответното звено „Човешки ресурси“ по месторабота;

10.  Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Заявлението за участие в конкурса се регистрира в деловодството на структурното звено по месторабота и се изпраща по служебен ред в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ при Академията на МВР.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в деловодството на АМВР, бул. „Александър Малинов” № 1.

Не се приемат документи, подадени след срока.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.64/13.08.2019 г.

Прикачени документи Протокол за допускане   (doc - 44,00KB) - 21 окт 2019 11:55

 21 октомври 2019 | 11:55