МВР

Академия на МВР

 

ДОЦЕНТ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ на факултет „Полиция“

13 сеп 2021

ДОЦЕНТ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ на факултет „Полиция“

 

Академията на МВР – София обявява конкурс за заемане на една академична длъжност ДОЦЕНТ за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Защита на класифицираната информация“, „Защита на информацията“, „Информационна сигурност“, „Защита на информацията в публичната сфера“ и „Геополитика и геостратегия“, в катедра „Сигурност и граничен контрол“ на факултет „Полиция“=

Продължават участието си в конкурсната процедура по Закона за развитието на академичния състав в Република България кандидатите, успешно преминали конкурсните етапи по Заповед № 8121К-7497 от 16.06.2021 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и срок на подаването им:

Кандидатите, които отговарят на изискванията, в срок 2 /два/ месеца от обнародването на конкурса в „Държавен вестник“ да подадат в сектор „Човешки ресурси, правно обслужване, международно сътрудничество и проекти” при Академията на МВР: 

1. Заявление до ректора на Академията на МВР; 

2. Лична карта;

3.Творческа автобиография, която включва информация за учебната и научноизследователската работа на кандидата;

4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

5. Нотариално заверено копие на диплома за образователна и научна степен на висшето образование „доктор”;

6. Резюме на научните трудове, публикувани след защитата на докторската дисертация;

7. Да представят публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиването на научната степен „доктор на науките“;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства, определени в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и ПУДАМВР;

9. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

 

Заявлението за участие в конкурса се регистрира в деловодството на Академията на МВР.

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР на адрес: София, бул. Александър Малинов № 1.

Документи и справки на тел.: 02/9829316 и 02/9829202.

Не се приемат документи, подадени след срока.

 14 септември 2021 | 10:46