МВР

Академия на МВР

 

Главен асистент от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

27 авг 2021

Катедра "Опазване на обществения ред", факултет „Полиция“


На основание чл. 49, ал. 4, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 18, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 4a от Наредба 8121з-310/17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в МВР, във връзка с Протокол 5 (рег. № 4581р-8935/14.07.2021 г.) на Академичния съвет при Академия на МВР,

ОБЯВЯВАМ подборна процедура за заемане на 1 (една) академична длъжност „главен асистент” за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, учебни дисциплини „Полицейско право”, „Опазване на обществения ред“, „Миграционен контрол“ и „Контрол на общоопасните средства“, в катедра „Опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР, както следва:

ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ“

КАТЕДРА „ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност.

Заповед № 4581з-981/12.08.2021 г.

Обявата е публикувана в неофициалния раздел на ДВ бр. 70  от 24.08.2021 г.


 27 август 2021 | 14:26