МВР

Академия на МВР

 

АСИСТЕНТ - конкурентен подбор за заемане на 1 (една) академична длъжност от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“

02 сеп 2019

Академията на МВР - София обявява провеждането на конкурентен подбор за заемане на 1 (една) академична длъжност „АСИСТЕНТ” за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР, от област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, учебна дисциплина „Криминалистика” в катедра „Наказателно-правни науки“ към факултет „Полиция” при Академията на МВР (заповед № 4581з-758/27.08.2019 г.)

ИЗИСКВАНИЯ за участие на кандидатите:

1. Необходима минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2. Област на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки“;

3. Професионално направление – „Право“;

4. Минимален професионален стаж – не се изисква;

5. Да са държавни служители със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска длъжност;

6. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или т. 5 от Закона за МВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

7. Да нямат образувано срещу тях дисциплинарно производство по реда на чл. 205, ал. 1 от Закона за МВР към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

8. Да не са временно отстранени от длъжност;

9. В четири-годишен срок след назначаването му, спечелилият подбора кандидат следва да придобие образователна и научна степен „доктор”.

Необходими документи за участие, място и срок за подаване:

            Кандидатите, които отговарят на изискванията в срок от 30 (тридесет) дни от обявяване на конкурентния подбор да подадат в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване” при Академията на МВР:

1. заявление до ректора на Академията на МВР чрез ръководителя на структурата по месторабота;

3. лична карта - копие;

4. нотариално заверено копие на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“;

5. справка за професионалния стаж и заеманите длъжности в МВР, включваща получени отличия, награди и наложени дисциплинарни наказания - изготвена от съответното звено „Човешки ресурси“ по месторабота;

6. други документи, имащи отношение към конкурентния подбор (списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки) и удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в деловодството на Академията на МВР, бул. „Александър Малинов” № 1.

Допълнителна информация на тел. 29202, 29316 и 29264

Протокол допускане

Прикачени документи Окончателен протокол за асистент НПН   (doc - 49,00KB) - 14 ное 2019 09:19

 14 ноември 2019 | 09:19