МВР

Академия на МВР

 

Академията на МВР обявява провеждането на конкурентен подбор за заемане на 1 /една/ вакантна изпълнителска длъжност „АСИСТЕНТ“ във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР, заповед № 4581з-964/11.08.2021 г.

16 авг 2021

„АСИСТЕНТ” за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР, от област на висшето образование: 5. „Технически науки“, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 5.4. Енергетика; 5.6. Материали и материалознание; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; 5.9. Металургия; 5.10. Химични технологии; 5.11. Биотехнологии; 5.13. Общо инженерство, учебните дисциплини „Аварийно-спасителна техника”, „Противопожарно техническо въоръжение“ и „Противопожарни машини“ в катедра „Техника“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР.

 

I. Академията на МВР обявява провеждането на конкурентен подбор за заемане на  1 /една/ вакантна изпълнителска длъжност „АСИСТЕНТ“ във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР, заповед № 4581з-964/11.08.2021 г.

II. Изисквания за участие на кандидатите:

1. Необходима минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2. Област на висшето образование – „Технически науки“;

3. Професионално направление – Машинно инженерство;  Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Общо инженерство;

4. Минимален професионален стаж – 2 (две) години;

5. Да са държавни служители със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска длъжност;

6. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или т. 5 от Закона за МВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

7. Да нямат образувано срещу тях дисциплинарно производство по реда на чл. 207, ал. 1 от Закона за МВР към крайната дата на подаване на заявленията за участие;

8. Да не са временно отстранени от длъжност;

9. В четири-годишен срок след назначаването му, спечелилият подбора кандидат следва да придобие образователна и научна степен „доктор”.

III. Необходими документи за участие, място и срок за подаване:

Кандидатите, които отговарят на условията по т. ІІ, в срок от 30 (тридесет) дни от обявяване на конкурентния подбор да подадат в сектор „Човешки ресурси, правно обслужване, международно сътрудничество и проекти” при Академията на МВР:

1. заявление до ректора на Академията на МВР чрез ръководителя на структурата по месторабота;

3. лична карта - копие;

4. нотариално заверено копие на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“;

5. справка за професионалния стаж и заеманите длъжности в МВР, включваща получени отличия, награди и наложени дисциплинарни наказания - изготвена от съответното звено „Човешки ресурси“ по месторабота;

6. други документи, имащи отношение към конкурентния подбор (списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки) и удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в Централизираната информационна система „Документооборот“ (ЦАИСДО) в деловодството по месторабота или в деловодството на Академията на МВР, на адрес: бул. „Александър Малинов” № 1.

Допълнителна информация на тел. 29202, 29316 и 29264

 

 

Прикачени документи ПРОТОКОЛ прекратяване - катедра Техника   (doc - 48,00KB) - 28 сеп 2021 14:36

 28 септември 2021 | 14:38