МВР

Дирекция "НС 112"

 

Правила за организацията на работа с предложенията и сигналите в Дирекция "Национална система 112" – МВР

    В случай че сте свидетел или участник в инцидент/предпоставка за инциден, в който е възникнала  реална заплаха за човешкия живот, здраве, безопасност или имущество (чл. 3, ал.1 от Закона за национал система за спешни повиквания с единен европейски номер 112) подайте сигнал на телефон 112.

    В случай че вече сте подали сигнал на телефон 112 и желаете да изкажете своето недоволство (благодарност) от обслужването на Вашето повикване, Вие може да подадете сигнал с оплакване или предложение.

   Предложения и сигнали с оплаквания/благодарности:

1.      Правилата за организация на работата с предложенията и сигналите в Дирекция "Национална система 112" са регламентирани със Заповед на директора на Дирекция "Национална система 112" – МВР, на основание чл. 37г., ал.4 от Закона за МВР, и се разглеждат при стриктното спазване регламентите на Глава VІІІ от АПК.

2.      При подаване на сигнал следва да предоставите Вашите имена, точен адрес за кореспонденция или електронен адрес с цел обратна връзка. При липса на посочени три имена и адрес или телефон за обратна връзка, сигналът ще се счита анонимен, като по анонимни сигнали не се образува производство. Отбележете, ако желаете самоличността Ви да бъде запазена в тайна.

3. Когато постъпилите предложения и сигнали, подадени до органите на Дирекция „Национална система 112”, не са от тяхната компетентност, се препращат по компетентност не по-късно от седем дни след постъпването им в Дирекция „Национална система 112”, за което подателите се уведомяват.
Предложения и сигнали с оплаквания/благодарност от дейността на служители на Дирекция "Национална система 112" могат да бъдат подадени чрез личен прием на Директора на ДНС 112 – МВР или началника на Районен център 112, в посочените приемен ден и час; по поща или писмо на ръка; по електронна поща.

    Актуални административни и e-mail адреси, приемен ден и час на Директора на ДНС 112 – МВР или на съответен началник на Районен център 112, са посочени в поле „Контакти” на страницата на ДНС 112 – МВР.