МВР

Дирекция "НС 112"

 

О Б Я В А

25 апр 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112” - МВР

 

УРИ № 10530р-1009, екз. № 1                                                                  

24.04.2017 г.

 

                    О Б Я В А

 

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 13 /тринадесет/ щатни бройки за длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

 

1.      Отдел „Районен център 112“ – София

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 8 /осем/ щ.бр.

 

2.      Отдел „Районен център 112“ – Русе

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 5 /пет/ щ.бр.

 

 

І. Кандидатите за заемане на длъжността системен оператор (оператор-112), /ЛРТП/ със средно образование, трябва да отговарят на следните общи и специфични изисквания:

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да са пълнолетни;

- Да  имат  българско гражданство;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са привлечени, като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.         Минималнo образование – средно образование;

          2.         Необходима квалификация: компютърна грамотност (владеене на Microsoft Windows  и Office), умение за компютърна текстообработка на минимум 120 символа в минута;

           3.         Минимален професионален стаж - не се изисква.

 

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

1.              Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112.

2.             Приема спешни повиквания на ЕЕН 112, събира пълната и необходима информация за събитието, въвежда данните в база данни на компютърната система, класифицира повикването по код и предава електронния картон на координатор за последващи действия.

3.             Проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции.

4.             Осъществява конферентна връзка с дежурните в службите за спешно реагиране, съгласно действащите указания.

5.             Консултира се с координатор при обслужване на специфични сигнали.

6.             Прилага техники за бързо писане при обработване на инцидентите.

 

ІІ. Основно трудово възнаграждение:

 За длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование – месечно, в размер на 507 /петстотин и седем/ лева за длъжност. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

 

ІІІ. Желаещите лица да работят по трудово правоотношение, следва да подадат ограничен набор документи за работа:

 

 - за отдел „Районен център 112“-София срок за подаване на документи  до 12.05.2017 г. включително;

- за отдел „Районен център 112“-Русе срок за подаване на документи  до 16.05.2017 г. включително,  както следва:

 

1. Заявление /по образец/.

2. Анкетна карта /по образец/.

3. Автобиография /собственоръчно написана/.

4. Копие на лична карта /да пише вярно с оригинала и подпис/.

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование /или при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.

 

ІV. Място за подаване на документи – всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и 13,00 ч. до 16,00 часа на посочените адреси:

 

-  отдел „Районен център 112“ - София – гр. София, ул. ”Никола Габровска” № 30.

-  отдел „Районен център 112“ - Русе – гр.Русе, пл. ”Свобода” № 6.

 

С подалите заявления лица ще се проведе събеседване, като същите ще бъдат  предварително информирани за мястото и часа на провеждането му.

 Поканените за сключване на трудови договори лица, следва да представят удостоверителни документи за назначаване в МВР на посочените позиции.

 Лицата ще бъдат уведомени допълнително.

За допълнителна информация: отдел “Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване” на ДНС 112 - МВР – тел. 02/960-10-327.

 

 

 

                                                                          ЗА ДИРЕКТОР:  /П/

                                                                                                      Екатерина Чикова

 
Прикачени документи Декларация чл.4 ЗЗЛД   (doc - 34,00KB) - 11 юни 2017 14:37
Анкетна карта   (doc - 55,00KB) - 11 юни 2017 14:37
Заявление   (doc - 35,00KB) - 11 юни 2017 14:37

 20 юни 2017 | 14:50