МВР

Дирекция "НС 112"

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

28 ное 2017

 

Рег. № 10530р-2558/27.11.2017 г.

                    

О Б Я В А

 

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 2 /две/ щатни бройки за длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

 

Отдел „Районен център 112“ – Бургас

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 2 /две/ щ.бр.

І. Кандидатите за заемане на длъжността системен оператор (оператор-112), /ЛРТП/ със средно образование, трябва да отговарят на следните общи и специфични изисквания:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да са пълнолетни;

- Да  имат  българско гражданство;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са привлечени, като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Минималнo образование – средно образование;
  2. Необходима квалификация: компютърна грамотност (владеене на Microsoft Windowsи Office), умение за компютърна текстообработка на минимум 120 символа в минута;
  3. Минимален професионален стаж - не се изисква.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112.
  2. Приема спешни повиквания на ЕЕН 112, събира пълната и необходима информация за събитието, въвежда данните в база данни на компютърната система, класифицира повикването по код и предава електронния картон на координатор за последващи действия.
  3. Проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции.
  4. Осъществява конферентна връзка с дежурните в службите за спешно реагиране, съгласно действащите указания.
  5. Консултира се с координатор при обслужване на специфични сигнали.
  6. Прилага техники за бързо писане при обработване на инцидентите.

        ІІ. Основно трудово възнаграждение:

 За длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование – месечно в размер на 507 /петстотин и седем/ лева за длъжност. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

Допълнителни възнаграждения:

- процент за прослужено време – съгласно министерска заповед;

- сума за облекло - съгласно министерска заповед;

- постигнати резултати в служебната дейност - съгласно министерска заповед;

- пари за храна - съгласно министерска заповед;

ІІІ. Желаещите лица да работят по трудово правоотношение, следва да подадат ограничен набор документи за работа:

- отдел „Районен център 112“- Бургас, срок за подаване на документи  до 20 декември 2017 г. включително,  както следва:

1. Заявление /по образец/.

2. Анкетна карта /по образец/.

3. Автобиография /собственоръчно написана/.

4. Копие на лична карта /да пише вярно с оригинала и подпис/.

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование /или при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.

 

ІV. Място за подаване на документи – всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и 13,00 ч. до 17,00 часа на посочения адрес:

 

          -  отдел „Районен център 112“ - Бургас – к-с „Славейков“ до блок 49, ет.1

 

  С подалите заявления лица ще се проведе събеседване, като същите ще бъдат  предварително информирани за мястото и часа на провеждането му.

 Поканените за сключване на трудови договори лица, следва да представят удостоверителни документи за назначаване в МВР на посочените позиции. Лицата ще бъдат уведомени допълнително.

За допълнителна информация: отдел “Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване” на ДНС 112 - МВР – тел. 02/960-10-327.

 

ДИРЕКТОР: /П/

ЦВЕТОМИР ЦЕКОВ

 

Прикачени документи ПРИЛОЖЕНИЯ   (rar - 27,00KB) - 29 ное 2017 17:24

 07 декември 2017 | 16:15