МВР

Дирекция "НС 112"

 

О Б Я В А

13 юни 2018

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 5 /пет/ щатни бройки за длъжността „системен оператор“ (оператор-112) със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 5 /пет/ щатни бройки за длъжността „системен оператор“ (оператор-112) със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

 1. Районен център 112 – Бургас

  сектор „Приемане на спешни повиквания”

  - системен оператор (оператор-112), средно образование – 2 /две/ щ.бр.

 2. Районен център 112 – Кърджали

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 3 /три/ щ.бр

І. Кандидатите за заемане на длъжността системен оператор (оператор-112), /ЛРТП/ със средно образование, трябва да отговарят на следните общи и специфични изисквания:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да са пълнолетни;

- Да  имат  българско гражданство;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са привлечени, като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

- Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, определени с наредба на министъра на вътрешните работи.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Минималнo образование – средно;
 2. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност (владеене на Microsoft Windows  и Office), умение за компютърна текстообработка на минимум 120 символа в минута;
 3. Минимален професионален стаж - не се изисква.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112.
 2. Приема спешни повиквания на ЕЕН 112, събира пълната и необходима информация за събитието, въвежда данните в база данни на компютърната система, класифицира повикването по код и предава електронния картон на координатор за последващи действия.
 3. Проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции.
 4. Осъществява конферентна връзка с дежурните в службите за спешно реагиране, съгласно действащите указания.
 5. Консултира се с координатор при обслужване на специфични сигнали.
 6. Прилага техники за бързо писане при обработване на инцидентите.

ІІ. Основно трудово възнаграждение:

 За длъжността системен оператор (оператор-112) със средно образование – месечно, в размер на 636 /шестстотин  тридесет и шест/ лева за длъжност. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

ІІІ. Желаещите лица да работят по трудово правоотношение, следва да подадат ограничен набор документи за работа до 20.06.2018 г., както следва:

1. Заявление /по образец/.

2. Анкетна карта /по образец/.

3. Автобиография /собственоръчно написана/.

4. Копие на лична карта /да пише вярно с оригинала и подпис/.

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование /при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.

ІV. Място за подаване на документи – всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и 13,00 ч. до 16,00 часа на посочените адреси:

- Районен център 112 - Бургас – гр.Бургас, к-с ”Славейков” до блок 49, ет.1;

- Районен център 112 - Кърджали – гр.Кърджали, ул.”Беласица” № 3, ет.2;

С подалите заявления лица ще се проведе събеседване, като същите ще бъдат предварително информирани за мястото и часа на провеждането му.

 Поканените за сключване на трудови договори лица, следва да представят удостоверителни документи за назначаване в МВР на посочените позиции.

 Лицата ще бъдат уведомени допълнително.

За допълнителна информация: отдел “Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване” на ДНС 112 - МВР – тел. 02/960-10-327. 

Прикачени документи Anketna Karta   (doc - 55,00KB) - 13 юни 2018 14:32
Дек. по чл.4, ал.1 т.2 ЗЗЛД;   (doc - 34,00KB) - 13 юни 2018 14:32
заявление ЛРТП   (doc - 35,00KB) - 13 юни 2018 14:32

 13 юни 2018 | 14:32