МВР

Дирекция "НС 112"

 

Обява за работа

19 сеп 2017

О Б Я В А

Рег. № 10530р-2037/14.09.2017 г.

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 7 /седм/ щатни бройки за длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

Отдел „Районен център 112“ – София

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 7 /седем/ щ.бр.

І. Кандидатите за заемане на длъжността системен оператор (оператор-112), /ЛРТП/ със средно образование, трябва да отговарят на следните общи и специфични изисквания:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да са пълнолетни;

- Да  имат  българско гражданство;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са привлечени, като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Минималнo образование – средно образование;
  2. Необходима квалификация: компютърна грамотност (владеене на Microsoft Windowsи Office), умение за компютърна текстообработка на минимум 120 символа в минута;
  3. Минимален професионален стаж - не се изисква.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112.
  2. Приема спешни повиквания на ЕЕН 112, събира пълната и необходима информация за събитието, въвежда данните в база данни на компютърната система, класифицира повикването по код и предава електронния картон на координатор за последващи действия.
  3. Проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции.
  4. Осъществява конферентна връзка с дежурните в службите за спешно реагиране, съгласно действащите указания.
  5. Консултира се с координатор при обслужване на специфични сигнали.
  6. Прилага техники за бързо писане при обработване на инцидентите.
ІІ. Основно трудово възнаграждение:

 За длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование – месечно в размер на 507 /петстотин и седем/ лева за длъжност. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

Допълнителни възнаграждения:

- процент за прослужено време – съгласно министерска заповед;

- сума за облекло - съгласно министерска заповед;

- постигнати резултати в служебната дейност - съгласно министерска заповед;

- пари за храна - съгласно министерска заповед;

ІІІ. Желаещите лица да работят по трудово правоотношение, следва да подадат ограничен набор документи за работа:

- отдел „Районен център 112“- София, срок за подаване на документи  до 06 октомври 2017 г. включително,  както следва:

1. Заявление /по образец/.

2. Анкетна карта /по образец/.

3. Автобиография /собственоръчно написана/.

4. Копие на лична карта /да пише вярно с оригинала и подпис/.

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование /или при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.

ІV. Място за подаване на документи – всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и 13,00 ч. до 17,00 часа на посочения адрес:

-  отдел „Районен център 112“ - София – гр.София, ул. „Никола Габровски“ №30

С подалите заявления лица ще се проведе събеседване, като същите ще бъдат предварително информирани за мястото и часа на провеждането му.

Поканените за сключване на трудови договори лица, следва да представят удостоверителни документи за назначаване в МВР на посочените позиции.

Лицата ще бъдат уведомени допълнително.

За допълнителна информация: отдел “Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване” на ДНС 112 - МВР – тел. 02/960-10-327.

Прикачени документи Anketna Karta   (doc - 55,00KB) - 19 сеп 2017 16:01
заявление ЛРТП   (doc - 35,00KB) - 19 сеп 2017 16:01
Дек. по чл.4, ал.1 т.2 ЗЗЛД;   (doc - 34,00KB) - 19 сеп 2017 16:01

 19 септември 2017 | 16:13