МВР

Дирекция "НС 112"

 

Достъп до обществена информация

РЕД ЗА ПОСТЪПВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ДНС 112 – МВР, РЕГЛАМЕНТИРАН СЪС ЗАПОВЕД 10530З – 122 / 01.03.2016 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ДНС 112 – МВР

 

1. Постъпилите писмени заявления/устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация се регистрират от служителя по т. 1 и т. 2 от раздел I в деня на тяхното получаване. Когато същите са получени в извънработно време, регистрацията се извършва в следващия работен ден.

2. Устни запитвания за достъп до обществена информация се получават от отговорните служители, както следва:

2.1. за ДНС 112 от служителя по т. 4 раздел I, който изготвя докладна записка до директора на ДНС 112;
2.2. за Районните Центрове 112 от служителя по т. 2 от раздел I., който изготвя докладна записка до съответния началник на РЦ 112.

3. Постъпилите заявления/запитвания за достъп до обществена информация трябва да съдържат:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
-  актуален адрес за кореспонденция със заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за достъп до исканата информация.

4. Постъпилите заявления/запитвания, които не съдържат данните по т.3, се оставят без разглеждане.

5.  За постъпилите заявления/запитвания отговорният служител докладва на директор на ДНС 112/началник РЦ 112 в деня на тяхното регистриране.

6. За регистрираните заявления/запитвания се изготвя справка/придружително писмо, както следва:

7. При направено писмено искане от директора на ДПНД за предоставяне на становище, когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на ДНС 112, същото се изготвя, съгласно моя резолюция, съгласува се с юрисконсулт на ДНС 112 и в 5-дневен срок се предоставя на ДПНД.

8. В становището по т. 7 се посочва дали исканата информация се съхранява в ДНС 112, в какъв обем и следва ли тя да бъде предоставена на заявителя.

9. Регистрираното писмено заявление/докладна записка за устно запитване ведно с изготвената справка и/или становище се изпращат на ДПНД-МВР, с цел изготвяне на проекти на решения и уведомления.

10. Регистрираното в ДНС 112/РЦ 112 писмено заявление/докладна записка за устно запитване за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в ОДМВР, се изпраща към съответната ОДМВР.

11. При постъпване в ДНС 112 на жалба срещу решение и/или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, същата следва да бъде заведена в регистъра за заявления по Закона за достъп до обществена информация в централизираната автоматизирана информационна система „Документооборот”, след което се изпраща на структурата, в която е изготвено решението (ДПНД или ОД МВР).

12. При други случаи, неописани в настоящата заповед, се прилагат разпоредбите на МЗ № 8121з-73/28.01.2016 г.

 

Заявление (pdf)

Приходна сметка на ДНС 112 - МВР (pdf)

Разходи при предоставяне на обществена информация (pdf)

 

 

Адреси:

Дирекция Национална система 112, гр. София, ул."Никола Габровски" № 30, Телефон: 02/ 960 10 282, е-mail:[email protected], работно време на звеното за административно обслужване: в работни дни от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 София, гр. София 1172, ул."Никола Габровски" № 30, Телефон: 02/ 960 10 344, е-mail:  [email protected], работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 1, Телефон:  096/ 38 12 26, е-mail: [email protected], работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 Русе, гр. Русе, пл. “Свобода” № 6, Телефон:  082/ 211 227, е-mail:  [email protected], работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 Варна, гр. Варна, ул. “Д-р Лудвиг Заменхов” № 38, Телефон:  052/ 68 77 05, е-mail: [email protected],, работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 Бургас, гр. Бургас, к-с. “Славейков” ТД – Освобождение, Телефон:  056/ 56 12 02, е-mail: [email protected], работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районен център 112 Кърджали, гр. Кърджали, ул. “Беласица” № 3, Телефон:  0361/ 68 105, е-mail: [email protected], работно време от 08:30 до 17:30 часа.