Р. България

МВР

 

Условия за ползване на сайта на Министерство на вътрешните работи

 
Политика за достъпност на сайта

Администрацията на Министерството на вътрешните работи се ангажира да осигури достъпност на този сайт за максимално широка група потребители независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им.
Активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта на министерството и в тази дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на World Wide Web Consortium -Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и достигане на ниво на съответствие "Двойно-A".
Технологичното развитие на сайта ще продължи според насоките за достъпност и препоръките на потребителите с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Достъпност и начин на ползване

Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в разнообразни, налични към момента, интернет браузъри (Internet Explorer 11 и по-нови, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и др.) и използването му гарантира съвместимост както с някои по-стари версии, така и с бъдещите нови или подобрени браузъри.
За да улесним хората, използващи четци или други помощни програми, създадохме страницата по такъв начин, че да предоставя лесен и безопасен достъп до цялата информация. Например, използвали сме контрастиращи цветове, за да намалим проблемите за хора с увредено зрение, и сме премахнали проблясващи ефекти, които могат да бъдат вредни. Повечето контекстни изображения, използвани в този сайт, включват кратки алтернативни текстови описания, четими чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци (чрез ALT атрибути). Изцяло декоративни графични изображения или такива, около които вече има текст, даващ информацията за изображението, може да не съдържат такива описания (т.е. да имат празни ALT атрибути).
Избягват се: прекалено големи образи, карти на образите, употреба на рамки и анимация.
Използват се хипертекстови линкове, които са разбираеми и извън контекста.
Използват се заглавия, списъци и структура на уеб сайта по съгласуван начин, включващ използването на CSS за контролиране на дизайна и структурата на сайта. Картата на сайта осигурява общо усещане за топологията на сайта, като дава директен достъп до всяка една негова страница.
Функционалността на сайта може да се изпълнява през клавиатурата като входящ интерфейс, без да има лимитиран времеви интервал между натисканите клавиши. Няма ограничение за времето, за което можете да гледате страницата или да въвеждате информация.

Настройки на браузъра

Съвременните браузъри дават възможност за промяна на изгледа на сайта. Могат да се задават: размер и цвят на текста, цветовете на текстовите хипервръзки, на фона и дори да зададете свои собствени каскадни стилове (CSS). За тези настройки, както и за клавишните комбинации за достъп до функционалностите на сайта вижте помощната информация на Вашия браузър.
В сайта е вградена възможност за промяна големината на шрифта чрез бутони "Размер на шрифта": "+" и "-" съответно за уголемяване и намаляване (в горния десен ъгъл на всяка страница).

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. В сайта има и съдържание във формати, които не са обхванати в WCAG 2.0 (като Flash, PDF и др.).
Макар да не е част от W3C HTML спецификациите, постарали сме се флаш-базираното съдържание да е достъпно като следваме установените добри практики за разработка на достъпно съдържание във Flash. Флаш видео материалите са придружени от кратки и ясни текстови описания. Дали сме възможност за сваляне (download) на видео материалите, за да бъдат достъпни при по-бавна интернет свързаност и с предпочитан видеоплеър.
PDF е използван за представянето на дълги не-HTML документи и когато това е необходимо, за да останат документите в тяхната оригинална форма, като стремежът ни е да се спазват съответните добри практики.

За контакт с нас

Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет страницата ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, моля да се свържете с нас на електронен адрес: [email protected]  
В писмото си посочете:
Същността на проблема, който ограничава достъпа Ви;
Интернет адреса на желания от Вас материал;
Формат, в който предпочитате да получите този материал;
Информация за контакт с Вас.
Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Министерството на вътрешните работи е със защитени авторски права. Всички права, дори да не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Министерството на вътрешните работи освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Министерството на вътрешните работи на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Министерството на вътрешните работи за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за медии и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Министерството на вътрешните работи не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Министерството на вътрешните работи си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Министерството на вътрешните работи се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Министерството на вътрешните работи не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Министерството на вътрешните работи не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Министерството на вътрешните работи е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на Министерството на вътрешните работи в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Министерството на вътрешните работи е предназначен изключително за некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Министерството на вътрешните работи и този уеб сайт.