Р. България

МВР

 

Декларация за достъпност

 

Раздел 1
Задължително съдържание

Министерството на вътрешните работи  се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.mvr.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Изображенията, бутоните изображения във формуляри и карти за изображения имат подходящ, еквивалентен алтернативен текст

Изискване 9.2.4.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
За част от съдържанието не е попълнен подходящ, еквивалентен алтернативен текст

Еквивалентни алтернативи на сложни изображения се предоставят в контекст или на отделна свързана уеб страница

Изискване 9.1.1.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват сложни изображения, които да се предоставят в контекст

Мултимедия се идентифицира чрез достъпен текст

Изискване 9.1.1.1. (A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Рамките са подходящо озаглавени .Допълнително пояснение: Цялото съдържание на изображения, което се представя на потребителя, трябва да има текстова алтернатива, която обслужва еквивалентната цел

Изискване 9.1.1.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват такива елементи

Контрастно съотношение за нормален текст е най-малко 4,5:1, Контрастното съотношение за голям текст - поне 18 pt (24 px) или 14 pt (18,66 px) и удебелен, е най-малко 3:1

Изискване 9.1.4.3.(AA) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
В процес на преработка

Цялата функционалност на страницата е достъпна с помощта на клавиатурата (връзки, бутони, полета на формуляри, контроли в медийни плейъри), освен ако функционалността не може да бъде изпълнена по известен начин с помощта на клавиатура (напр. free hand drawing)

Изискване 9.2.1.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Ще се доработят елементите на основното меню

Задължителните елементи на формуляр, които изискват конкретен формат, стойност или дължина, предоставят тази информация в етикета на елемента

Изискване 9.3.3.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
В процес на преработка

Грешките при валидиране на формулярите са ефикасни, интуитивни и достъпни. Грешката е ясно идентифицирана, осигурен е бърз достъп до проблемния елемент и потребителят може лесно да поправи грешката и да изпрати отново формуляра

Изискване 9.3.3.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
В процес на преработка

Достатъчни етикети, указания и инструкции за необходимите интерактивни елементи се предоставят чрез инструкции, примери, правилно разположени етикети на формуляри и / или набори полета / легенди

Изискване 9.3.3.2. (A); 9.4.1.2 (A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват .

Автоматично преместване, мигане или превъртане на съдържание, което продължава повече от 5 секунди, може да бъде поставено на пауза, спряно или скрито от потребителя

Изискване 9.2.2.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
В процес на преработка – секция Новини

Автоматичното актуализиране на съдържанието може да бъде поставенo на пауза, спряно или скрито от потребителя или потребителят може ръчно да управлява времето на актуализациите

Изискване 9.2.2.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва автоматично актуализиране на съдържанието

Препис на съответното съдържание е предоставен само за неактивни аудио файлове (аудио картички, MP3 файлове и т.н.)

Изискване 9.1.2.1.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва подобно аудио съдържание

Препис или аудио описание на съответното съдържание е предоставено само за видео, което не е активно, освен ако видеоклипът е декоративен

Изискване 9.1.2.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Не се използва подобно аудио съдържание

Синхронизирани надписи се предоставят за видео, което не е активно (видеоклипове в YouTube и т.н.)

Изискване 9.1.2.3.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва подобно видео съдържание

Предоставен е препис или аудио описание за видео, което не е активно

Забележка: Ако аудиото или видеото са обозначени като алтернатива на уеб съдържанието (например версия на аудио или жестомимичен език на уеб страница), самото уеб съдържание служи като алтернатива. Необходимо е да бъдат осигурени алтернативи (видео/аудио) за медиите, базирани на времеви алтернативи

Изискване 9.1.4.2.(A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва подобно съдържание

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
За публикуваните записи от телевизия са осигурени пълните текстове на интервютата.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

04.02.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

04.03.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Неприложимо.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected] .

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация :

Процедура по прилагане

  1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на финансите, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
    • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на МВР, се подават на адрес [email protected]  .
    • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
    • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
  2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на [email protected]   (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2
Препоръчително съдържание

Министерството на вътрешните работи, се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.mvr.bg  или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Министерството на вътрешните работи  се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

25.07.2017 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

25.07.2017 г.