Р. България

МВР

 

Търговски дружества на МВР

 

1-во тримесечие

Справка към 31.03.2020 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства на 3 млн. лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към МВР

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции

2-ро тримесечие

Справка към 30.06.2020 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства на 3 млн. лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към МВР

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  

3-то тримесечие

Справка към 30.09.2020 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства на 3 млн. лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към МВР

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции