Р. България

МВР

 

Годишни финансови отчети

  • Сборен баланс на МВР за 2018 г. в хил. лв.
  • Сборен отчет за приходите и разходите на МВР за 2018 г. в хил. лв.  
  • Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МВР за 2018 г. в хил. лв.
  • Приложение към сборния финансов отчет на МВР за 2018 г. (съгласно т.1.4 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. на МФ)
  • Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания  годишен финансов отчет на МВР за 2018 г.