Р. България

МВР

 

Нормативна уредба

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 от 19 април 2001 г . за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Заповед № 8121з-770/07.06.2017 г. за утвърждаване на "Методология за оценка на професионалния риск за здравето и безопасността при работа в структурите на МВР"

Наредба № 7/15.08.2005 г., за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 11/21.12.2005 г., за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба № 15/31.05.1999 г., за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите , и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22.00 до 06.00 ч.