Р. България

МВР

 

Документи


Заповед № 8121з-555/17.05.2019 г. относно изменение и допълнение на Правила за организацията и дейността на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи (рег. № Iз-389/08.03.2010 г.) (файл)

Правила за организация и дейността на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи

Заповед № 8121з-12/04.01.2017 г., относно учредяване, актуализиране и възстановяване състава на комитетите и групите по условия на труд в структурните звена на МВР

Заповед № 8121з-13/04.01.2017 г., относно определяне на длъжностни лица в структурните звена на МВР за организиране и изпълнение на дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд