Р. България

МВР

 

Стратегически документи

 

Стратегия на Министерството на вътрешните работи за безопасност на движението по пътищата (2021 г. - 2030 г.)

Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г.

Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020 - 2025 г.

Национална стратегия по миграция на Република България 2021 - 2025 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 - 2020 г.

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България 2012 - 2020 г.

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България 2018 - 2030 г.

Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Национален план за защита при бедствия

Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море е част от Националния план за защита при бедствия.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021 – 2027 г.

Стратегия за развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи през периода 2019-2025 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г.

Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 - 2020 г.