Р. България

МВР

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ

 

 Вътрешни правила

Списък на служители , неподали декларации в срок

Регистър на декларациите