Р. България

МВР

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на МВР и неговите структури или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната  компетентност.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица от МВР, с които се засягат държавни  или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, както следва:
o лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на структурите на МВР или в Приемната на МВР всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа;
- По електронен път:
а) чрез официалната електронна поща - [email protected];
б) на обявените електронните адреси на структурите на МВР;
в) чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg след регистрация в системата;
- По пощата;
- Сигнали за корупция срещу служители на МВР могат да се подават на телефонен номер 02/9822222 или тук .

Официалният език, на който се подават сигнали и предложения, е български. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български.
Не се разглеждат по реда на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс получените в МВР предложения и сигнали, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.
По анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
o трите имена и адрес – за физическо лице;
o наименованието на организацията или юридическото лице, изписано на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
За анонимни предложения и сигнали се считат и тези, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.
За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се приемат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.
Предложенията и сигналите, които са подадени до МВР или неговите структури, но не са от тяхна компетентност, се препращат не по-късно от 7 дни след постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
Сигналите се разглеждат и решават от компетентния орган, който непосредствено ръководи и контролира органите и длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава, а предложенията – от органа, компетентен да реши поставените в тях въпроси. Решенията са писмени, мотивирани и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.