Р. България

МВР

 

Образци и документи (Приложения) към Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ):

 • 1. Приложение № 4 -„Разрешение за производство на ОБВВПИ” към чл. 13, ал. 1;
 • 2. Приложение № 5 -„Удостоверение за производство на ОБВВПИ” към чл. 13, ал. 4;
 • 3. Приложение № 6 -„Разрешение за търговия с ОБВВПИ” към чл. 35, ал. 1;
 • 4. Приложение № 7 -„Разрешение за придобиване на ОБВВПИ” /лица с ЕИК/ към чл. 50, ал. 1 и 3 и чл. 51, ал. 1-3;
 • 5. Приложение № 8 -„Разрешение за придобиване на ОБВВПИ” /лица с ЕГН или ЛНЧ/ към чл. 50, ал. 2 и 3 и чл. 51, ал. 1-3;
 • 6. Приложение № 9 -„Заявление” към чл. 16, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 18, чл. 24, ал. 1, чл. 37, чл. 42, чл. 61, ал. 1, чл. 63а, чл. 76, ал. 2, чл. 78а, ал. 2, чл. 112, ал. 2, чл. 113, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 2, чл. 115, ал. 2, чл. 116, ал. 4, чл. 117, ал. 2, чл. 120а, ал. 1, чл. 121, ал. 2, чл. 122, ал. 2, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 128, ал. 2;
 • 7. Приложение № 10 -„Заявление” към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1, чл. 62, чл. 63а, чл. 64,  чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 3 и 4, чл. 81, ал. 1 и 2, чл. 81а, ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2, чл. 135 и чл. 138, ал. 1;
 • 8. Приложение № 11 -„Заявление” към чл. 54, ал. 1 и 2 и чл. 55;
 • 9. Приложение № 12 -„Уведомление” към чл. 57, ал. 1 и 2;
 • 10. Приложение № 13 -„Удостоверение за уведомление” към чл. 54, ал. 1 и 4;
 • 11. Приложение № 14 -„Предавателно-приемателен протокол” към чл. 80, ал. 1 във връзка с чл. 82 и чл. 142, ал. 1;
 • 12. Приложение № 15 -„Предавателно-приемателен протокол”  към чл. 92, ал. 2 и чл. 98, ал. 4;
 • 13. Приложение № 16 -„Протокол за изразходвани боеприпаси” към чл. 95а;
 • 14. Приложение № 17 -„Протокол за бракуване и унищожаване” към чл. 147, ал. 1 и 2;
 • 15. Приложение № 18 -„Констативен протокол” към чл. 154, ал. 3;
 • 16. Приложение № 19 -„Дневник за раздаване на огнестрелно оръжие и боеприпаси” към чл. 81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1;
 • 17. Приложение № 20 -„Дневник за вписване на огнестрелни оръжия и боеприпаси в обект” към чл. 80, ал. 1 във връзка с чл. 82 и чл. 142, ал. 1;
 • 18. Приложение № 21 -„Разрешение за придобиване на ОБВВПИ” (лица без ЕГН или ЛНЧ) към чл. 50, ал. 2 и 3, чл. 51, ал. 1-3;
 • 19. Приложение № 22 -„Паспорт на склад за съхраняване на ОБВВПИ” към чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 62, т. 3, чл. 79, ал. 2, т. 3;
 • 20. Приложение № 23 -„Заповед” към чл. 152 и чл. 154, ал. 4;
 • 21. Приложение № 24  -„Заповед” към чл. 213, ал. 5, чл. 213а, ал. 4 или чл. 214, ал. 2;
 • 22. Приложение № 25 -„Заповед” към чл. 20, ал. 3, чл. 38, ал. 3, чл. 68, ал. 3, чл. 83, ал. 3, чл. 102, ал. 3, чл. 118, ал. 3, чл. 124, ал. 3 и чл. 136, ал. 3;
 • 23. Приложение № 26 -„Решение” към чл. 153, т. 6 и чл. 155;
 • 24. Приложение № 27 -„Отказ” към чл. 19, ал. 5, чл. 20, ал. 4, чл. 38, ал. 4, чл. 68, ал. 5, чл. 83, ал. 5, чл. 102, ал. 4, чл. 118, ал. 4, чл. 124, ал. 4 и чл. 136, ал. 4;
 • 25. Приложение № 28 -„Решение” към чл. 24, ал. 1 и чл. 42, ал. 1;
 • 26. Приложение № 29 -„Разрешение за съхранение на ОБВВПИ” (лица с ЕИК) към чл. 62, чл. 79 и чл. 80, ал. 3;
 • 27. Приложение № 30 -„Разрешение за съхранение на ОБВВПИ” (лица  с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 62, чл. 78, ал. 1, чл. 79, ал. 1;
 • 28. Приложение № 31 -„Разрешение за съхранение на ОБВВПИ” (на лица без ЕГН или ЛНЧ) към чл. 62, чл. 78, ал. 1, чл. 79, ал. 1;
 • 29. Приложение № 32 -„Разрешение за употреба на ВВПИ” (на лица с ЕИК) към чл. 64 и 65;
 • 30. Приложение № 33 -„Разрешение за употреба на ВВПИ” (на лица  с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 64 и 65;
 • 31. Приложение № 34 -„Разрешение за употреба на ВВПИ” (на лица без  ЕГН или ЛНЧ) към чл. 64 и 65;
 • 32. Приложение № 35 -„Разрешение за носене и употреба ООБ” (на лица  с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 78, ал. 1 и чл. 81;
 • 33. Приложение № 36 -„Разрешение за носене и употреба ООБ” (на лица без ЕГН или ЛНЧ) към чл. 81;
 • 34. Приложение № 37 -„Разрешение за употреба на ООБ на стрелбище” към чл. 81а;
 • 35. Приложение № 38 -„Разрешение за транспортиране на ОБВВПИ” към чл. 99, ал. 1;
 • 36. Приложение № 39 -„Разрешение за транспортиране на ВВПИ” (лица с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 99, ал. 2;
 • 37. Приложение № 40 -„Разрешение за транспортиране на ВВПИ” (лица без ЕГН или ЛНЧ) към чл. 99, ал. 2;
 • 38. Приложение № 41 -„Разрешение за транспортиране на ВВПИ” (лица с ЕИК) към чл. 111 във връзка с чл. 99, ал. 1;
 • 39. Приложение № 42 -„Разрешение за транспортиране на ВВПИ” (лица с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 111 във връзка с чл. 99, ал. 2;
 • 40. Приложение № 43 -„Разрешение за транспортиране на ВВПИ” (лица без ЕГН или ЛНЧ) към чл. 111 във връзка с чл. 99, ал. 2;
 • 41. Приложение № 44 -„Предварително писмено одобрение” към чл. 78а;
 • 42. Приложение № 45 -„Предварително съгласие за ВВ” към чл. 109, ал. 3;
 • 43. Приложение № 46 -„Документ/разрешение/ за пренасяне/транспортиране/ на огнестрелни оръжия в рамките на ЕС” към чл. 112, 114 и 115;
 • 44. Приложение № 47 -„Предварително съгласие за ООБ” към чл. 120, ал. 1;
 • 45. Приложение № 48 -„Разрешение за транспортиране с цел внос на ОБВВПИ” към чл. 121, ал. 1;
 • 46. Приложение № 49 -„Разрешение за транспортиране с цел износ на ОБВВПИ” към чл. 121, ал. 1;
 • 47. Приложение № 50 -„Разрешение за внос на ООБ” (лица с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 122, ал. 1 и чл. 123, ал. 1;
 • 48. Приложение № 51 -„Разрешение за внос на ООБ” (лица с ЕИК) към чл. 122, ал. 1 и чл. 123, ал. 1;
 • 49. Приложение № 52 -„Разрешение за износ на ООБ” (лица с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 122, ал. 1 и чл. 123, ал. 1;
 • 50. Приложение № 53 -„Разрешение за износ на ООБ” (лица с ЕИК) към чл. 122, ал. 1 и чл. 123, ал. 1;
 • 51. Приложение № 54 -„Разрешение за внос на ООБ” към чл.  126, ал. 1;
 • 52. Приложение № 55 -„Разрешение за износ на ООБ” към чл.  126, ал. 1;
 • 53. Приложение № 56 -„Разрешение за износ и последващ внос ООБ” (лица с ЕИК) към чл. 122, ал. 1;
 • 54. Приложение № 57 -„Разрешение за износ и последващ внос ООБ” (лица с ЕГН или ЛНЧ) към чл. 122, ал. 1;
 • 55. Приложение № 58 -„Разрешение за транзитен превоз на ОБВВПИ” към чл. 128, ал. 1;
 • 56. Приложение № 59 -„Разрешение за извършване на ремонтни дейности на оръжие” към чл. 133, ал. 1;
 • 57. Приложение № 60 -„Разрешение за извършване на ремонтни дейности на оръжие и боеприпаси” към чл. 133, ал. 1;
 • 58. Приложение № 61 -„Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях" (на лица без ЕГН/ЛНЧ) към чл.56, ал.5; чл.62; чл.78, ал.1; чл.79, ал.1; чл.81
 • 59. Приложение № 62 -„Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях" (на лица с ЕГН/ЛНЧ) към чл.56, ал.5; чл.62; чл.78, ал.1; чл.79, ал.1; чл.81
 • 60. Анекс № 1 -„Анекс транспортни средства” към Приложения 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 58;
 • 61. Анекс № 2 -„Анекс към документ за транспортиране на взривни вещества в ЕС” към Приложение № 45 и Приложение № 2 от ЗОБВВПИ;
 • 62. Анекс № 3 -„Анекс към документ за транспортиране на оръжия в ЕС” към Приложение № 46, 47;
 • 63. Анекс № 4 -„ Анекс за оръжие” към приложение № 35, 36, 61, 62;
 • 64. Анекс № 5 -„ Анекс към разрешително” към приложения № 4, 5, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;
 • 65. Анекс № 6 -„Информация за реализирани количества” към Приложения № 38, 39, 40;
 • 66. Анекс № 7 -„Информация за реализирани количества през митница” към Приложение № 41, 42, 43, 48, 49.