Р. България

МВР

 

Информация за издаване на визи и определение на визовия режим

Актуална информация за заверката на покани-декларации за издаване на виза на граждани на трети страни, адресна регистрация на граждани от трети страни, пребиваване на територията на страната ни на граждани на ЕС и условията, при които чужди граждани от трети страни могат да влизат, пребивават и напускат страната

Заверка за покана-декларация за издаване на визи на граждани на трети страни

На 10 юли т.г. влезе в сила Наредба за условията и реда за издаване на визи и определение на визовия режим. С него се създава нов режим за поканите, с които български граждани, граждани на ЕС, дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни и юридически лица могат да канят за краткосрочен престой в страната ни граждани от трети страни.. Съгласно новия ред, заверката на поканите-декларации се извършва от дирекция “Миграция” и регионалните й структури в Столична дирекция “Полиция” и областните полицейски дирекции.
Поканите-декларации, с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно посещение в страната са няколко вида:
Покана-декларация от физическо лице, с което се кани чужденец на частно посещение в Р България;
Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.
Начин на подаване: Бланки за поканите-декларации се получават на място от регионалните звена на дирекция “Миграция”. Те трябва да са в два екземпляра и да са нотариално заверени. След това се подават от гражданите или юридическите представители в регионалните структури “Миграция” в столицата или областните полицейски дирекции. Заверката се извършва в срок до 7 работни дни и се заплаща такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР.

Адресна регистрация на граждани на трети страни

Тя се осъществява по следния начин:

При влизането си в страната на ГКПП чуждият гражданин декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава. Тази информация той вписва в адресна карта. По този начин чужденецът се освобождава от ангажимента по адресното му регистриране във вътрешността на страната.
Същевременно, съгласно нормативните изисквания, физическите или юридическите лица, на чиито адрес чуждият гражданин пребивава, са длъжни в срок до 5 дни след предоставянето на подслона, писмено да уведомят в регионалните звена на “Миграция”.
Лицата, които осъществяват хотелиерска дейност регистрират пристигналия чужденец незабавно в специален регистър, а информацията се предоставя в секторните звена на Миграция всеки ден до 06.00 часа.


Издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС

Основният принцип, залегнал в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България от гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, е установяване на регистрационен режим при пребиваването им в страната. През първите три месеца от пребиваването им не е необходима тяхната регистрация.
Ако желае да продължи престоя си след този срок от 3 месеца всеки гражданин на ЕС или член на неговото семейство, който също е гражданин на ЕС, е длъжен да подаде заявление за продължително или постоянно пребиваване в страната. На базата на подаденото заявление секторите “Миграция” издават на тези граждани в деня на регистрация удостоверение за пребиваване.

Работното време на гишетата на регионалните структури на дирекция “Миграция” е от 08.30 ч до 17.30 ч. всеки работен ден от седмицата.
Телефон за информация: 982 37-15


Условията, при които чужди граждани от трети страни могат да влизат, пребивават и напускат страната


Тези условия са уредени в Закона за чужденците в Р България. За дългосрочно пребиваване / над 3 месеца/ на територията на страната е необходимо чуждите граждани, в това число и тези, които влизат в страната по безвизовия режим, да получат виза тип “D”, която се издава от дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, като представят необходимите документи с оглед основанията, предвидени в разпоредбата на чл. 24,ал 1 или чл.25 от ЗЧРБ. След полагане на визата в националния документ за самоличност, в рамките на разрешения срок за пребиваване, чуждите граждани трябва да подадат в дирекция “Миграция” или в нейните сектори в столичната и областните полицейски  дирекции, молба за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване като представят същите удостоверителни документи, с които са кандидатствали за издаването на визата.
Припомняме, че този режим за пребиваване не се отнася за гражданите на ЕС, за гражданите, чиито страни са страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и за гражданите на Конфедерация Швейцария.