Р. България

МВР

 

Банкови сметки на МВР

 

  • 1. Сметки за чужди средства, по които постъпват:
    - депозити и гаранции за участие в търгове;
    - гаранции от временно задържани лица;

 

 

  • 3. Транзитни сметки, по които постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на МВР в т.ч. и таксите определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси :

       -такси по Закона за оръжията, боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия - за издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека, за извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за употреба на огнестрелно оръжие и други;
       -такси по Закона за чужденците в Република България-за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, за продължаване срока на пребиваване в Република България на чужденец, за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България и др.
       -такси по Закона за движение по пътищата - за издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление, за издаване на международно свидетелство за управление, за регистрация на пътно превозно средство, за издаване на транзитни или временни табели и други ;
       -такси по Закона за Министерството на вътрешните работи - за издаване на сертификати, протоколи, разрешителни и становища за пожарна безопасност на обекти, на инсталации и съоръжения и за разрешаване ползването на строежи ; за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност; за издаване на протоколи за класификация на строителни продукти по отношение устойчивостта и/или реакцията им на огън и др.;
       - такси за български граждани по Закона за българските лични документи - за издаване на лична карта, за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани, за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани и други;
       -такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи - за издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС , на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) ,на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му , които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за  ЕИП или на Конфедерация Швейцария ; за издаване на свидетелство за управление на МПС и други;
      -такси за чужденци по Закона за българските лични документи - за издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец ;  за издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ чужденец - член на семейство на български гражданин, които не е гражданин на Европейския съюз и други;
       -такси по Закона за частната охранителна дейност - за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, за издаване дубликат на лиценз и други;
       -такси по Правилника за легализациите , заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление №184  на Министерския съвет  от 1958 г.