Р. България

МВР

 
 • Справка-таблица за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проект на Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования

 • Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове по проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. бр. 105 от 2014 г.)

 • Справка-таблица по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по проект проекта на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и.105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66 от , 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. бр. 60, 69, 98 и 101 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за условията и реда за осигуряване и осъществяване охрана на лица

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр.85 от 2017 г., бр.57 от 2018 г., бр.27, 50, 89 и 92 от 2019 г. и бр. 73 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (Обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г., бр. 33 от 2017 г., бр. 13 от 2018 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 52 от 2015 г.; изм. бр. 9 от 2016 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите получени при консултациите по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите получени при консултациите по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр. бр. 27 от 2001 г., изм. бр. 106, 108 от  2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г., изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от 2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 от 2018 г., изм. бр. 75 от 2018 г., изм. и доп. бр. 86 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.) (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 и 97 от 2019 г., бр. 48 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при повторното обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г., бр. 3, 40, 84 и 93 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи 

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите получени при консултациите по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр. бр. 27 от 2001 г., изм. бр. 106, 108 от  2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г., изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от 2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 от 2018 г., изм. бр. 75 от 2018 г., изм. и доп. бр. 86 от 2020 г.) 

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР (Обн., ДВ, бр. 78 от 04.10.2019 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. бр. 87 и 104 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 47 от 2020 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове към проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи 

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 2018 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 26 от 2018 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на постъпилите становища и предложения при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ., бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 и 84 от 2017 г., изм., бр. 15 от 2018 г., изм. и доп., бр. 33 от 2019 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр.85 от 2017 г., бр.57 от 2018 г., бр.27, 50, 89 и 92 от 2019 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при обществените консултации по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм. и доп. бр. 21 от 2018 г. и бр. 77 от 2019 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Решение на Министерския съвет за  изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ. бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр.73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. и доп. бр .66 от 2003 г, бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г. и бр.72 от 2018 г.)
 • Справка-таблица за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане по проект на Наредба за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Закон за допълнение на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ. бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и.105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66 от , 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от  2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от  2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г.)
 • Справка-таблица  по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на Наредба за условията и реда за проектиране,  въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени в процеса на провеждане на обществени консултации по чл. 26 от ЗНА на проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 година (обн. ДВ, бр. 20 от 2020 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Решение на Министерския съвет за  изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр.73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.)
 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР
 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране (обн., ДВ. бр. 36 от 10 май 2011 г.)
 • Справка-таблица за отразяване становищата, получени при обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Заповед относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при повторното обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 60 от 2017 г.), публикуван за обществено обсъждане на 23.12.2019 г.

 • Допълнителна справка-таблица за отразяване на становища, получени при повторното обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 60 от 2017 г.), публикуван за обществено обсъждане на 23.12.2019 г.

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи(Обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 42 от 2010 г., бр. 9 и 57 от  2011 г. и бр. 52 от 2017 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 60 от 2017 г.), публикуван за обществено обсъждане на 04.12.2019 г.

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.) (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 от 2019 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41 от 2013 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27 и 47 от 2019 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27 и 50 от 2019 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

 • Справка-таблица  за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

 • Справка-таблица  за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. и доп. бр. 27 от 2013 г. и бр. 69 от 2015 г.)

  Проектът на акт е съвместен на МРРБ, МВР и ДАЗД!

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

 • Справка-таблица за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове от проекта в три наредби, касаещи повишаване безопасността на движение по пътищата: в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Решение на Министерския съвет за  изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г. изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г. и ДВ, бр. 69 от 21 август 2018 г.).

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г. доп. ДВ, бр. 37 от 2016 г.)

 • Справка-таблица за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн., ДВ, бр. 73 и 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г. )

 • Справка-таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Инструкция за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз

 • Справка - таблица за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.