Р. България

МВР

 

Проекти на нормативни актове

 • Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло (обн. ДВ, бр. 67 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 4 от 2021 г.)

 • Мотиви

      Дата на публикуване: 24.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 26.03.2021 г.

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн. в ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от 2003 г., доп. ДВ бр. 95 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 39,  71,  97 и 101 от 2009 г., изм. ДВ бр. 5,  31 и 90 от 2010 г., изм. ДВ, бр. 7 и 54 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 65 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 60,  76 и 101 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, 77 от 2015 г., изм. ДВ. 68 от 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 2018 г.)

 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)    

       Дата на публикуване: 23.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 25.03.2021 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет

       Дата на публикуване: 12.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 14.03.2021 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 12.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 14.03.2021 г.

 • Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално  обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 10.03.2021 г.

 • Проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 03.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.02.2021 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 93 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 2018 г., бр. 6 от 2019 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 03.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.03.2021 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. бр. 61 от 2019 г.)

 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет

       Дата на публикуване: 03.02.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.03.2021 г.

 • Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 28.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.02.2021 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254 от 2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 22.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.02.2021 г. - няма постъпили  
       бележки, предложения и констатации по проекта

       Дата на публикуване: 19.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 18.02.2021 г.

       Дата на публикуване: 19.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.02.2021 г.

 • Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 15.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 14.02.2021 г.

       Дата на публикуване: 13.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 12.02.2021 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 52 от 2015 г., изм. бр. 9 от 2016 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 30.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.01.2021 г.

 • Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условия та. реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло (обн. ДВ. бр. 67 от 1 септември 2015 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 23.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.01.2021 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-862 от 2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 22.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.01.2021 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допъленние на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 50, 89 и 92 от 2019 г. и бр. 73 от 2020 г.)
 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет
       Дата на публикуване: 18.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.01.2021 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 15.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 14.01.2021 г.

       Дата на публикуване: 15.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 14.01.2021 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр. бр. 27 от 2001 г., изм. бр. 106, 108 от  2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г., изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от 2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 от 2018 г., изм. бр. 75 от 2018 г., изм. и доп. бр. 86 от 2020 г.)

 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет

       Дата на публикуване: 04.12.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 18.12.2020 г.

 • Проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 02.12.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 01.01.2021 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 27.11.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 11.12.2020 г.

       Дата на публикуване: 27.11.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.12.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (Обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г., бр. 33 от 2017 г.,бр. 13 от 2018 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 12.11.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 12.12.2020 г.

 • Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 06.11.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.12.2020 г.

 • Проект на Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 65 от 2015 г., изм. и доп. бр. 9 от 2020 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 06.11.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.12.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр. бр. 27 от 2001 г., изм. бр. 106, 108 от  2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г., изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от 2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 от 2018 г., изм. бр. 75 от 2018 г., изм. и доп. бр. 86 от 2020 г.)

 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет

       Дата на публикуване: 02.11.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.12.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.) (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 и 97 от 2019 г., бр. 48 от 2020 г.)

 • Мотиви  

       Дата на публикуване: 02.11.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.12.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 26 от 2017 г., бр. 78 от 2018 г.)

 • Мотиви
       Дата на публикуване: 22.10.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 21.11.2020 г.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн. ДВ бр. 97 от 2002 г., изм. бр. 66 от 2003 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 46, 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., изм. и доп. бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г., бр. 72 от 2018 г. и бр. 67 от 2020 г.)
 • Мотиви
       Дата на публикуване: 16.10.2020 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.10.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

  Дата на публикуване: 09.10.2020 г.
  Дата на приключване на общественото обсъждане: 23.10.2020 г.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

  Дата на публикуване: 09.10.2020 г.
  Дата на приключване на общественото обсъждане: 23.10.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Дата на публикуване: 09.10.2020 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 23.10.2020 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 260 от 24септември 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 76 от 2015 г.)

 • Проект на доклад

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет

      Дата на публикуване: 06.10.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 20.10.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 30.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.10.2020 г. - по проекта няма  бележки, предложения и констатации

 • Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 29.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.10.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 16.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 16.10.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 15.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.10.2020 г.

 • Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика  към Министерството на вътрешните работи

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 14.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 28.09.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (Обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 2018 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 11.10.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 81213-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 87 и 104 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 47 от 2020 г.)

 • Мотиви

       Дата на публикуване: 10.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 10.10.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.)
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 08.09.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 08.10.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 03.09.2020 г.

        Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.09.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 26 от 2018 г.)
 • Мотиви

        Дата на публикуване: 02.09.2020 г.

        Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.10.2020 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 25 от 2015 г., изм. бр. 103 от 2016 г.)
 • Проект на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет

       Дата на публикуване: 25.08.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 08.09.2020 г. - по проекта не са
постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа №  4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43 от 2000 г., изм. бр. 65 от 2000 г., изм. бр. 86 от 2000 г., попр. бр. 27 от 2001 г., изм. бр. 106 от 2001 г., изм. бр. 108 от 2001 г., изм. бр. 24 от 2003 г., изм. бр. 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г., изм. бр. 106 от 2003 г., изм. бр. 111 от 2003 г., изм. бр. 15 от   2004 г., изм. бр. 24 от 2004 г., изм. бр. 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16 от 2007 г., изм. бр. 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32 от 2007 г., изм. бр. 75 от     2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18 от 2010 г., изм. бр. 75 от 2010 г., изм. бр. 2 от 2011 г., изм. бр. 7 от 2011 г., изм. бр. 51 от 2011 г., изм. бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27 от 2012 г., изм. и доп. бр. 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., изм. и доп. бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. бр. 24 от 2017 г., изм. и доп. бр. 39 от 2018 г., изм. и доп. бр. 49 от 2018 г., изм. бр. 75 от 2018 г.)
 • Мотиви
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
 • Становище на  дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет

        Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

        Дата на приключване на общественото обсъждане: 23.09.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Загл. изм.-ДВ, бр. 65 от 2019 г.) (Обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.; изм. и доп. бр. 65 от 2019 г.)

  Дата на публикуване: 21.08.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 21.09.2020 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване

  Дата на публикуване: 12.08.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 11.09.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № І-181от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (Обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. бр. 93 от 2006 г, бр. 30 от 2016 г., бр. 8 от 2018 г. и бр.8 от 2019 г.)
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 7.08.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 6.09.2020 г. - по проекта не са  
       постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм. и доп. бр. 21 от 2018 г. и бр. 77 от 2019 г.)
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 13.07.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.07.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.; изм. бр. 6 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.06.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн., ДВ, бр. 90 от 2014 г.; изм. бр. 56 от 2015 г. и бр. 104 от 2017 г.)

  Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.06.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление  на Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.     Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 19.06.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2020 г.)

    Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане: 03.06.2020 г.

 • Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
 • Мотиви

       Дата на публикуване: 29.04.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 01.06.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба №  12  за  системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

  Дата на публикуване: 09.04.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 11.05.2020 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.
         Дата на публикуване: 06.04.2020 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.05.2020 г. - 
         по проекта не са постъпили становища и предложения
        
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ., бр. 100 от 2014 г.)
         Дата на публикуване: 27.03.2020 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане: 26.04.2020 г.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр.94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр.67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г. и бр. 47 и 97 от 2019 г.)

  Дата на публикуване: 24.03.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.04.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

 Дата на публикуване: 23.03.2020 г.

 Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.04.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 87 и 104 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г. и бр. 29 от 2017 г.)

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.04.2020 г.- по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

  Дата на публикуване: 13.03.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.04.2020 г. - по проекта няма постъпили становища, бележки и предложения

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

  Дата на публикуване: 09.03.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 08.04.2020 г. 

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране (обн., ДВ. бр. 36 от 10 май 2011 г.)

    Дата на публикуване: 27.02.2020 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане: 28.03.2020 г.

 • Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“

  Дата на публикуване: 21.02.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.03.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. бр. 66 от 2003 г, бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г. и бр.72 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 12.03.2020 г.

 • Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 година
            Дата на публикуване: 22.01.2020 г.

            Дата на приключване на общественото обсъждане: 21.02.2020 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

  Дата на публикуване: 10.01.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 09.02.2020 г.

 • Проект на Наредба ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Мотиви

Дата на публикуване: 23.12.2019г.

Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.01.2020 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

  Дата на публикуване: 19.12.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.01.2020 г.

 • Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

  Дата на публикуване: 17.12.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 31.12.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

             Мотиви      

    Дата на публикуване: 04.12.2019 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане: 18.12.2019 г.
На 23.12.2019г. е публикуван нов проект на Наредба по който се провежда процедура за обществено обсъждане.  

 • Проект на инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ. бр. 65 от 2015 г.)

  Дата на публикуване: 26.11.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.12.2019 г.  - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

          Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

          Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.12.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица

  Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 08.11.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, приета с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г., изм. бр.106 от 2011 г.)

  Дата на публикуване: 07.10.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.11.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

  Дата на публикуване: 12.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 12.10.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

  Дата на публикуване: 09.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 09.10.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.
  • Доклад
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
  • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

  Дата на публикуване: 02.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.10.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол (обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

Дата на публикуване : 28.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 27.09.2019 г . - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване : 27.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 26.09.2019 г .

Дата на публикуване : 27.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 26.09.2019 г .

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и проект на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.08.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите в МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 часа (Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм. и доп. бр. 21 от 2018 г.)

           Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.09.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.)  (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 от 2019 г.)

  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.09.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменени е и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 68 от 2015 г., изм. бр. 2 от 2017 г., доп. бр. 34 от 2019 г.)

      Дата на публикуване: 31.07.2019 г.
     
      Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.08.2019 г.

 • Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-507 от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 38 от 11 април 2008 г.)

  Дата на публикуване: 18.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 19.08.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение

  Дата на публикуване: 16.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.08.2019 г.

 • Проект на Наредба за условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

  Дата на публикуване: 16.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.08.2019 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства  (Обн. ДВ. бр. 91 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 29.07.2019 г.- по проекта не са постъпили становища, бележки и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

  Дата на публикуване: 21.06.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.07.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (Обн. ДВ, бр. 1 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 44 от 2015 г., бр. 28 от 2017 г. и бр. 26 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 30.05.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 01.07.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.06.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)
  • Мотиви

   Дата на публикуване : 01.04.2019 г.

              Дата на приключване на общественото обсъждане : 01.05.2019 г.

           Дата на публикуване : 07.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.04.2019 г.

 

           Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.04.2019 г. - няма постъпили бележки и становища по проекта

 • Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., ДВ, бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г.)

           Дата на публикуване: 28.02.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.03.2019 г.

     Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

     Дата на приключване на общественото обсъждане: 20.03.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм. бр. 84 от 2017 г., изм. бр. 15 от 2018 г.)
      Дата на публикуване: 15.02.2019 г.       Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.03.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.

       Дата на публикуване: 06.02.2019 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
  (Обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2016 г.)   
 • Мотиви

         Дата на публикуване : 18.01.2019 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане : 17.02.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.


       Дата на публикуване: 07.11.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

    Дата на публикуване: 01.10.2018 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане - 30.10.2018 г. - по проекта не са 
   
постъпили становища и предложения 

       Дата на публикуване: 06.07.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.08.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения
   

 • По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. 

  Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]