Р. България

МВР

 

Законопроекти    

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
  • Мотиви
  • Формуляр за предварителна частична оценка на въздействието
  • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет по Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

  Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.06.2020 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет (МС) за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за българските лични документи (ЗДЗБЛД)
  • Проект на ЗДЗБЛД
  • Мотиви към проект на ЗДЗБЛД
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗДЗБЛД
  • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС по частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗДЗБЛД

       Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.06.2020 г.

 • Консултационен документ относно проект на Закон за движението по пътищата
  • Приложение към Консултационния документ - проект на структура на ЗДвП

  Дата на публикуване: 21.02.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.03.2020 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет (МС) за одобряване на проект на Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
  • Проект на ЗИДЗЧРБ
  • Мотиви към проект на ЗИДЗЧРБ
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗИДЗЧРБ
  • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС по частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗИДЗЧРБ
  • Справка за съответствие с европейското право на проект на ЗИДЗЧРБ
  • Становище на Работна група 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи - по ПМС № 85/17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз по проект на ЗИДЗЧРБ

Дата на публикуване:22.02.2020 г.

Дата на приключване на общественото обсъждане:22.03.2020 г.

 


          Дата на публикуване: 08.03.2019 г.

          Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.03.2019 г.По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. 
Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]