Р. България

МВР

 

Законопроекти    

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗИДЗДвП)

 • Мотиви към проект на ЗИДЗДвП

 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗИДЗДвП

 • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет

 

       Дата на публикуване: 10.09.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 10.10.2021 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България  (ЗИДЗЧРБ)

         Дата на публикуване: 09.09.2021 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане: 09.10.2021 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и.105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66 от , 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от  2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от  2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г., бр. 60, 69, 98 и 101 от 2020 г.)
 • Мотиви
 • Проект на Доклад от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи и министъра на вътрешните работи до Министерския съвет
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Министерство на външните работи
 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет по Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Министерство на външните работи
 • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Министерство на вътрешните работи
 • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" при Министерския съвет по Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Министерство на вътрешните работи

       Дата на публикуване: 15.01.2021 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.02.2021 г.

 • Проект на Решение  на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство,  в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
  • Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
  • Мотиви към проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.  ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
  • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС по частична предварителна оценка на въздействието по проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без  приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.)

  Дата на публикуване: 27.05.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 26.06.2020 г. - няма постъпили бележки и предложения

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
  • Мотиви
  • Формуляр за предварителна частична оценка на въздействието
  • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет по Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

  Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.06.2020 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет (МС) за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за българските лични документи (ЗДЗБЛД)
  • Проект на ЗДЗБЛД
  • Мотиви към проект на ЗДЗБЛД
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗДЗБЛД
  • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС по частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗДЗБЛД

       Дата на публикуване: 14.05.2020 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.06.2020 г.

 • Консултационен документ относно проект на Закон за движението по пътищата
  • Приложение към Консултационния документ - проект на структура на ЗДвП

  Дата на публикуване: 21.02.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.03.2020 г.

 • Проект на Решение на Министерския съвет (МС) за одобряване на проект на Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
  • Проект на ЗИДЗЧРБ
  • Мотиви към проект на ЗИДЗЧРБ
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗИДЗЧРБ
  • Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС по частична предварителна оценка на въздействието по проект на ЗИДЗЧРБ
  • Справка за съответствие с европейското право на проект на ЗИДЗЧРБ
  • Становище на Работна група 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи - по ПМС № 85/17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз по проект на ЗИДЗЧРБ

Дата на публикуване:22.02.2020 г.

Дата на приключване на общественото обсъждане:22.03.2020 г.

 


          Дата на публикуване: 08.03.2019 г.

          Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.03.2019 г.По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. 
Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]