Р. България

МВР

 

Център за правоприлагане в Югоизточна Европа

 Центърът за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), със седалище Букурещ, Румъния, е правоприлагаща организация с международна правосубектност, създадена въз основа на Конвенцията SELEC, в сила от 7 октомври 2011 г.
SELEC е правоприемник на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI Център), работещ в Букурещ от 2000 г.
Целта на SELEC, в рамките на сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки, е да оказва съдействие и да подобрява координацията в предотвратяването и противодействието на трансграничната престъпност, включително тежката и организираната престъпност.
SELEC е единствена по рода си регионална организация, която обединява усилията на полицейските и митническите служби на държавите от Югоизточна Европа в борбата с трансграничната организирана престъпност, като координира и подпомага оперативното им сътрудничество и по-специално: улеснява обмена на информация, оперативни данни и искания за оперативна помощ; координира съвместни регионални разследвания и съвместни регионални операции; събира, анализира и предоставя за ползване от държавите информация и оперативни данни; извършва стратегически анализ и изготвя оценки на заплахите; събира добри практики и ги популяризира чрез многонационални обучения и конференции.
В допълнение на оперативните дейности, SELEC изготвя и аналитични доклади като Оценка на заплахата от организирана престъпност в Югоизточна Европа (OCTA SEE) и годишни аналитични доклади относно трафика на наркотици, трафика на хора, незаконната миграция, кражбитe на МПС, контрабандата на цигари и на тютюн, изготвя оперативни анализи по отделните разследвания, както и доклади за оценка на регионалните операции, координирани от Центъра.


Държавите членки на SELEC :
Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Бивша югославска република Македония, Република Гърция, Унгария, Република Молдова, Черна гора, Румъния, Република Сърбия и Република Турция
Всяка от тях има Офицери за връзка от министерствата на вътрешните работи и от митническите органи, които координират взаимодействието на националните компетентни органи на отделните държави.
Всеки Офицер за връзка се подпомага от Национални точки за контакт, създадени във всяка държава-членка като единна точка за контакт, с оглед осъществяване на комуникацията със SELEC чрез офицерите за връзка на тази държава членка. Националната точка за контакт разполага с необходимия брой служители, техническо оборудване и ресурси за изпълнение на своите задачи, предвидени в Конвенцията.
С цел по-ефективнa борба срещу транснационалната организирана престъпност, под егидата на SELEC е създадена Консултативна група на прокурорите от Югоизточна Европа (SEEPAG), функционираща от 2013 година и имаща за цел улесняване и ускоряване на сътрудничеството при разследването на трансграничната тежка и организирана престъпност в региона на Югоизточна Европа чрез взаимодействие с представителите на прокурорските органи в региона.
В рамките на Центъра функционират успешно и осем Работни групи, адресиращи основни видове престъпления в региона:
1. Работна Група „Мираж” за противодействие на трафика на хора и нелегалната миграция.
2. Работна Група „Противодействие на трафика на наркотични вещества”; една от най-активните работни групи към центъра, координарана от България.
3. Работна Група „Финансови и компютърни престъпления:;
4. Работна Група „Противодействие на измамите и контрабандата”;
5. Работна Група „Противодействие на тероризма”;
6. Работна Група „Сигурност при контейнерните доставки”;
7. Работна Група „Кражби на МПС”;
8. Работна Група „Престъпления свързани с природата и околната среда”
Съветът е висшият орган на ЦПЮЕ за вземане на решения.
Състои се от по един представител от всяка държава членка, като за членове на Съвета се определят високопоставени служители, оправомощени да действат от името на своята държава.
Съветът се ръководи от председател, който се избира ежегодно на ротационен принцип по азбучен ред сред държавите членки
Заседанията на Съвета се провеждат два пъти годишно.

Ръководство
SELEC се оглавява от Генерален Директор с мандат от четири години, избиран от Съвета, подпомаган от Оперативен Директор и Директор за правни и вътрешни въпроси.
България участва в управлението на ЦПЮЕ от 2011 г.
Г-жа Снежана Малеева е избрана за Генерален директор на ЦПЮЕ през 2017 г. Преди това г-жа Малеева е избирана и изпълнява длъжността Директор за правни и вътрешни работи на ЦПЮЕ три последователни мандата от началото на 2011 год.
Сътрудничеството със SELEC понастоящем включва единадесет Държави-членки, трима оперативни партньори (Интерпол, Италия и Съединени американски щати) и 21 наблюдатели- държави и международни организации,
Конвенцията SELEC определя три форми на сътрудничество чрез Центъра – членство, статус на оперативен партньор и статус на наблюдател.

Членство
Към SELEC може да се присъедини всяка държава, която има определен интерес към сътрудничество в областта на правоприлагането в Югоизточна Европа, подала е молба за членство в ЦПЮЕ, изразява съгласие с целите и задачите на SELEC, определени в SELEC Конвенцията.
Статут на оперативен партньор
Статут на оперативен партньор на SELEC може да бъде придобит по молба на държава, международна организация или орган, при изразяване на готовност за сътрудничество със SELEC, съгласие за предоставяне на подкрепа на SELEC и сключване на споразумение за сътрудничество с SELEC, уреждащо всички аспекти на сътрудничеството.
Статут на наблюдател
Статут на наблюдател може да бъде придобит по молба от държава, международна организация или орган при изразяване на готовност за сътрудничество с SELEC и за принос към дейността на SELEC.
Статутът на наблюдател не дава право за участие в оперативни дейности и за обмен на лични или класифицирани данни или информация.
За целите на сътрудничеството Оперативният партньор и наблюдателят могат да изпратят свои представители в седалището на SELEC.
Повече информация за дейностите на SELEC може да намерите на: www.selec.org  както и във Facebook и LinkedIn