Р. България

МВР

 

Работни групи в рамките на Конвенцията

 

Тематични работни групи

Съгласно процедурните правила на Конвенцията, Експертната работна група може да създава тематични работни групи за техническото прилагане на Конвенцията, както и ад-хок групи. В решението за създаването им ЕРГ определя и мандата на тези групи. Срещите на тематичните работни групи са при необходимост или по изрично настояване на ЕРГ.

На седмата среща на Комитета на министрите на 17 май 2012 г. бе приета и промяна на процедурните правила, с която ЕРГ бе упълномощена да създава и експертни мрежи по отделна линия на сътрудничество, като по-гъвкав механизъм за обмен на информация и опит. Изрично се залага и принципът на доброволно участие в отделните работни органи на Конвенцията.

Първоначално (2008-2010) в рамките на Конвенцията съществуваха две основни тематични работни групи – за полицейско сътрудничество и за гранично-полицейско сътрудничество (наричана още група за интегрирано гранично управление). През последните две години, те не са провеждали срещи, за сметка на срещите на новосъздадените групи:


   -
 Ад хок работна група по защита на личните даннисъздадена в края на 2009 г. и провела две срещи до момента (през февруари 2010 и през март 2011), като втората среща бе съчетана и с оценка на готовността на Албания в областта на защитата на личните данни. През април 2012 от подбрани експерти (представители на Румъния, Словения и Секретариата) бе проведена и предварителна оценка на Босна и Херцеговина, с цел откриване на евентуални пропуски и тяхното отстраняване преди същинската оценка за готовността на страната да обменя информация, съдържаща лични данни. От ЕРГ е отправена препоръка такива предварителни оценки при възможност да бъдат извършени и в Молдова, Черна гора и Сърбия.


   - Тематична работна група по въпросите на полицейското образование и обучение в рамките на Конвенцията
идеята за нея се роди на експертна среща на представителите на полицейските академии на Договарящите страни, проведена през април 2010 г. в София в рамките на българското председателство на Конвенцията. До момента са проведени две срещи на групата – през март 2011 и февруари 2012 г. Експертите на Договарящите страни, с помощта на експерти от държави-членки на ЕС, CEPOL и Секретариата на Конвенцията разработиха 14 примерни учебни програми по отделните форми на сътрудничество, предвидени в Конвенцията. Програмите бяха одобрени от ЕРГ през септември 2011 и представени на Комитета на министрите. Очаква се Договарящите страни да въведат примерните тематични програми в учебните планове на своите полицейски академии, съобразявайки ги със своите национални специфики.


   -
Тематична работна група за обмен на информация за фалшиви и подправени документи за пътуване – създадена през септември 2010, до момента групата е провела две срещи (март 2011 и ноември 2011). През май 2011 г. започна и практическия обмен на сигнали за фалшиви и подправени документи за пътуване между определени национални точки за контакт на Договарящите страни. За момента обменът се осъществява между определени електронни адреси, като сигналите не включват лични данни.
По инициатива на Секретариата на Конвенцията е отправено искане към Генералния секретариат на Съвета на ЕС за разширяване на системата iFADO, използвана в рамките на ЕС, и нейното ползване от страна на държавите от Западните Балкани и Молдова за целите на прилагането на Конвенцията. Въпросът се обсъжда в работна група "Граници" на ЕС, като все още не е взето окончателно решение.


   -
Експертна мрежа за външно наблюдение в Югоизточна Европа в рамките на Конвенцията – SENSEE – създадена през май 2012 г. Идеята за създаването й се основава на успешните двустранни учения по трансгранично наблюдение между Договарящите страни, проведени в периода 2010-2012 г. (България проведе две такива учения - през април 2011 г. с Македония и през декември 2011 г. със Сърбия). Целта е участниците в Мрежата да служат за национални точки за контакт по линия на външното наблюдение, а на срещите й да се обсъждат въпроси на сътрудничеството по тази линия в региона. На по-късен етап мрежата може да се присъедини към европейската мрежа за външно наблюдение.

 

Други инициативи на експертно ниво в рамките на Конвенцията:

През последните две години, по инициатива на Секретариата или на Договарящите страни, осъществяващи председателството на Конвенцията в даден период, бяха проведени и срещи по други направления на дейност:


   -
Среща на директорите на полициите и граничните полиции - По инициатива на Секретариата, румънското председателство и МВР на Словения, на 5-7 март 2012 г. в Словения бе проведена среща на директорите на националните полиции и граничните полиции на Договарящите страни, на която бяха обсъдени заплахите от организираната престъпност в региона и националните приоритети на отделните държави за борба с трансграничната организирана престъпност.


   -
Съвместни екипи за разследване – Секретариатът на Конвенцията осъществи през 2010 г. проект за обучение на прокурори и полицейски служители с цел осъществяване на съвместни екипи за разследване (JITs) в рамките на Конвенцията. Проектът бе финансиран от ЕК по програма „Наказателно правосъдие” и съфинансиран от DCAF. Основната цел бе насърчаване на създаването на съвместни екипи за разследване между държави-членки на ЕС и трети страни. Основни партньори в изпълнението на проекта бяха Европол и Евроджъст. Участваха всички Договарящи страни, които бяха представени от един прокурор и един представител на полицейска структура, компетентна в осъществяването на съвместни екипи за разследване. В рамките на проекта в периода октомври-декември 2010 г. бяха осъществени три семинара, един от които - в София.


Като резултат от семинарите по проекта, Секретариатът на Конвенцията предложи създаването на мрежа от експерти по линия на JITs от Договарящите страни, по подобие на действащата мрежа в рамките на ЕС. Решението за създаването на мрежата бе взето от ЕРГ през 2012 г. след неколкократно отлагане поради продължително национално съгласуване на въпроса в част от Договарящите страни.


   -
Разследвания под прикритие По инициатива на Австрия и Секретариата на Конвенцията, през януари 2012 г. бе проведена работна среща на представители на звената за работа под прикритие и прокуратурите на Договарящите страни и представители на Унгария, Словения, Европол и Европейската група за сътрудничество по линия на разследването под прикритие. Представена бе дейността на звената под прикритие в отделните държави, както и практиките на европейско ниво в тази област. Постигнато е съгласие, че при наличието на европейска група за сътрудничество в тази област, не е необходимо създаването на регионална група в рамките на Конвенцията, а по-скоро следва да се подпомогнат Черна гора, Босна и Херцеговина и Молдова, които са единствените страни по Конвенцията, които не членуват в европейската група. Експертите са подчертали необходимостта от провеждане на съвместни практически учения по линия на разследванията под прикритие, по подобие на вече проведените мероприятия по линия на трансграничното наблюдение.


   -
Учения за преследване по горещи следи На основата на успешните учения по трансгранично наблюдение, Секретариатът предложи да организира и серия от двустранни учения по преследване по горещи следи. Ученията започнаха през 2012 г., като първото бе между България и Румъния (10-12 април 2012 г.) и се проведе в Русе. През ноември 2012 г. бе проведено и учение с Македония в Кюстендил, предстои и учение със Сърбия (не е договорена конкретна дата).


   -
Съвместно учение за противодействие на трансграничната организирана престъпност и справяне с кризи, проведено едновременно в рамките на Конвенцията и в изпълнение на целите на Приоритетна област 11 от Дунавската стратегия - На 29-30 юни 2012 г., в съответствие с утвърдената практика в рамките на Конвенцията и като част от изпълнението на целите на приоритетна област 11 от Дунавската стратегия, във Видин бе проведено съвместно учение на Австрия, България, Румъния и Сърбия по противодействие на трансграничната организирана престъпност и справяне с кризисна ситуация. Учението се проведе в две фази – теоретична, в която участваха и четирите държави и бе обсъдена хипотетична ситуация на сътрудничество при трафик на прекурсори по река Дунав, осъществяване на разследване под прикритие и на съвместна специализирана операция за задържане на извършителите, и практическо занятие на компетентните органи на България и Румъния за разиграване на ситуацията от теоретичната част и преодоляване на кризисна ситуация по линия на гражданска защита в резултат на проведената полицейска операция. Практическото българо-румънско учение бе под патронажа на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан и бе част от програмата на обиколката му в дунавските държави по случай Деня на Дунава.


   -
Експертна среща по линия на техническата и логистичната подкрепа и обмена на ДНК-данни проведена през февруари 2012, като дискусиите бяха разделени в три подгрупи – радиокомуникации, логистична подкрепа и ДНК-обмен.
В резултат на дискусиите от Секретариата на Конвенцията е подготвен проект на типово Споразумение за технически мерки за улесняване на трансграничното сътрудничество, който е в процес на обсъждане. България вече изпрати своите коментари и бележки по текста.
Предложено е и създаването на тематична работна група за хармонизиране и подобряване на телекомуникациите между Договарящите страни, но решението за създаването й е блокирано от Австрия.
Разпространен е и въпросник за обмена на ДНК данни, като държавите са помолени да предоставят и становището си дали е необходимо създаването на тематична работна група по линия на ДНК-обмена. Очаква се Секретариатът да разпространи обобщение на отговорите и предложенията на отделните държави за по-нататъшни действия в тази област.


По-подробна информация за проведените до момента срещи на тематичните работни групи и другите срещи на експертно ниво в рамките на Конвенцията може да бъде намерена на страницата на Секретариата на Конвенцията.