Р. България

МВР

 

Председателство на Конвенцията

С решение на Комитета на министрите от 17 ноември 2009 г. е въведено председателство на Конвенцията за шестмесечни периоди.  То се осъществява на ротационен принцип, по азбучен ред, считано от 1 януари 2010 г., в съответствие с утвърдената практика на ЕС. Тъй като е преценено, че до момента Албания и Босна и Херцеговина са поели достатъчно ангажименти към Конвенцията, те са изключени от първата ротация. Така първото официално председателство е поето от България.

Българско председателство на Конвенцията (1 януари – 30 юни 2010 г.)

Основната цел на българското председателство бе да допринесе за насърчаване практическото прилагане на Конвенцията, за  въвеждането на съвременни стандарти на сътрудничество и за подобряване на полицейското взаимодействие в региона, с цел постепенно достигане на съответствие с нормите на ЕС във всички държави от Западните Балкани.

Основните приоритети на българското председателство през първата половина на 2010 г. бяха:
– ускоряване на процеса по практическо прилагане на отделните аспекти от Конвенцията (подписване на споразумения за прилагане и начало на съвместните оценки в областта на защита на личните данни);
– провеждане на хармонизирано обучение по въпросите, свързани с Конвенцията;
– финансиране на част от дейностите по Конвенцията чрез разработване на проекти в рамките на европейски финансови инструменти;
– провеждане на Трета среща на Комитета на министрите.
Обявени приоритети през януари 2010 г. и календар на събитията в рамките на българското председателство
Отчет за резултатите от българското председателство

 

Македонско председателство на Конвенцията (1 юли – 31 декември 2010 г.)

Основните приоритети на македонското председателство на Конвенцията през втората половина на 2010 бяха свързани с подобряване на условията в отделните държави в областта на защита на личните данни; насърчаване на прилагането на проекта за съвместни екипи за разследване; улесняване на преговорите и подписване на двустранни и многостранни споразумения за прилагане, предвидени в Конвенцията, в частност – по чл.14 и чл.15 (трансгранично наблюдение и контролирани доставки); улесняване на съгласуването на съдържанието на Пътната карта за прилагане на Конвенцията в периода 2011-2015 г.; ускоряване на упражненията по трансгранично наблюдение и контролирани доставки; създаване на дългосрочна устойчива система за обмен на информация и сътрудничество между Договарящите страни в областта на фалшивите и подправени документи за пътуване.

 

Молдовско председателство на Конвенцията (1 януари – 30 юни 2011 г.)

Молдовското председателство насочи усилията си към продължаване на процеса на хармонизиране на националните законодателства с Конвенцията; осигуряване на необходимите условия по отношение на защита на личните данни; интензифициране на процеса на подписване на двустранни споразумения за прилагане на формите на сътрудничество в Конвенцията; провеждане на срещи на Експертната работна група и Комитета на министрите, както и срещи на отделните тематични групи; приключване на упражненията по трансгранично наблюдение между отделните държави и провеждане на съвместни операции на основата на Конвенцията.

 

Черногорско председателство на Конвенцията (1 юли – 31 декември 2011 г.)

Приоритетите на черногорското председателство през втората половина на 2011 г. бяха свързани с хармонизиране на националните законодателства с Конвенцията, с акцент върху промени в наказателните и наказателно-процесуалните кодекси; подписване на двустранни споразумения за прилагане, най-вече свързани с трансграничното наблюдение, защитата на свидетелите, съвместните екипи за разследване; ускоряване на дейността по прилагане на Наръчника по Конвенцията; извършване на съвместни оценки в областта на защита на личните данни и евентуално начало на обмена на лични данни в рамките на Конвенцията; продължаване на дейността за въвеждане на хармонизирано обучение по въпросите, свързани с Конвенцията.

 

Румънско председателство на Конвенцията (1 януари – 30 юни 2012 г.)

Румънското председателство съсредоточи усилията си върху приключване на ученията по трансгранично наблюдение и осъществяване на ученията по преследване по горещи следи; наблюдение на прилагането на разпоредбите на Конвенцията в националното законодателство на всяка страна; извършване на оценка относно взаимодействието между разпоредбите на Конвенцията с други подобни регионални механизми, с цел избягване на възможни припокривания; осъществяване на оценки в областта на защита на личните данни. Обсъждането на изпълнението на втория и третия приоритет – за наблюдението на прилагането на Конвенцията и за оценката на взаимодействието с други регионални механизми – бе основна точка от дневния ред на срещата на министрите през май 2012 г., като обсъждането бе фокусирано върху отговорите на два въпросника по тези теми, подготвени от румънското председателство.

 

Сръбско председателство на Конвенцията (1 юли – 31 декември 2012 г.)

Сърбия продължи изпълнението на вече започнати дейности в рамките на Конвенцията – сключване на двустранни и многостранни споразумения за прилагане, изменения на националното законодателство с цел въвеждане на разпоредбите на Конвенцията, създаване на система за обмен на информация (включително лични данни) и поддържане на изградената система за обмен на информация за фалшиви и подправени документи за пътуване, провеждане на ученията по горещи следи, създаване на контактни центрове, осъществяване на съвместни операции, съвместни екипи за разследване, продължаване на дейностите, свързани с техническата подкрепа за изпълнението на Конвенцията и въвеждането на хармонизирано обучение.

 

Албанско председателство на Конвенцията (1 януари – 30 юни 2013 г.)

Албания също декларира, че няма да въвежда нови дейности, а ще насочи усилията си към създаване на предпоставки за пълноценното изпълнение на Конвенцията, която шест години след подписването си все още не се прилага напълно. Акцентите са засилване на сътрудничеството за обмен на информация и укрепване на ролята на националните централни звена, преглед на подписаните до момента споразумения за прилагане и тяхното изпълнение, насърчаване на сътрудничеството по специалните форми и механизми на взаимодействие, предвидени в Конвенцията, насърчаване и подкрепа на останалите държави от Югоизточна Европа, които биха искали да се присъединят към Конвенцията.