Р. България

МВР

 

Споразумения за прилагане

 

По силата на чл.34, ал.1 от Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, страните могат да сключват двустранни споразумения за нейното прилагане. Независимо от диспозитивната формулировка, ако не се сключат споразумения за прилагане, на практика не би могъл да се реализира механизмът на сътрудничество, уреден от Конвенцията.

Република България има подписани модерни двустранни споразумения за полицейско сътрудничество с всички Договарящи страни по Конвенцията: 


Австрия
 • Междуправителствена спогодба за обратно приемане на държавната граница на незаконно пребиваващи лица, подписана през 1998 г.;
 • Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за полицейско сътрудничество, подписано на 29 май 2002 г., в сила от 1 август 2002 г.
 • Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за взаимен обмен на данни в областта на миграционния контрол и убежището, подписано на 25 юни 2004 г., в сила от 1 ноември 2004 г.
Албания
Босна и Херцеговина
Македония
Молдова
Черна гора
Румъния
Словения
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Словения за обратно приемане на лица, подписана на 30 юни 1998 г., в сила от 14 април 2000 г.;
 • Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Словения за сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори, тероризма и други тежки престъпления, подписано на 5 ноември 2001 г., в сила от 19 юни 2002 г.
Сърбия
Унгария
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за обратно приемане на държавната граница на незаконно пребиваващи лицаподписана на 11 ноември 1998 г. в Будапеща;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на превенцията и борбата с престъпността, подписано на 14 декември 2010 г., в сила от 9 юни 2011 г.
Тристранни споразумения

С държавите-членки на ЕС, които са и Договарящи страни по Конвенцията, приоритетно се прилага законодателството на ЕС.

В съществуващите споразумения има разпоредби, регламентиращи някои от формите на сътрудничество, предвидени в Конвенцията: 

 • Офицери за връзка – в споразуменията с Македония и Румъния от 2002 г. и в споразуменията със Сърбия, Черна гора и Унгария от 2010 г.
 • Защита на свидетелите – изрична клауза в споразумението с Румъния от 2002 г. и в споразумението с Молдова. Според българското национално законодателство водещ орган по отношение на защитата на свидетелите е Министерството на правосъдието.
 • Преследване по горещи следи и трансгранично наблюдение – в споразумението с Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси.
 • Контролирани доставки – в споразуменията с Македония и Сърбия от 2002 г.,  в споразумението с Босна и Херцеговина от 2007 г., в споразуменията с Черна гора и Унгария от 2010 г., както и в Тристранния протокол между България, Румъния и Сърбия от 2008 г.
 • Технически мерки за улесняване на трансграничното сътрудничество – този въпрос е предмет на Споразумението за изграждане на международна междуведомствена телефонна връзка “Вардар” с Македония; има клаузи за това и в споразуменията за сътрудничество между органите за охрана на границите с Румъния и със Сърбия.
 • Смесени патрули – отделно споразумение с Македония от 2011 г., изрична клауза в споразумението за гранично сътрудничество с  Румъния от 2004 г., отделна глава в споразумението за полицейско сътрудничество със Сърбия от 2010 г.
 • Сътрудничество в общи центрове  България има двустранни споразумения за създаване на общи центрове за полицейско и митническо сътрудничество с всички Договарящи страни по Конвенцията, с които има обща граница (Македония, Румъния и Сърбия).