Р. България

МВР

 

Секретариат на Конвенцията

В съответствие със заключенията от първата среща на Комитета на министрите във Виена, е създаден Секретариат на Конвенцията, който функционира от 1 септември 2008 г. Секретариатът е разположен в  Любляна, Словения, и е институционално свързан с DCAF, поради което функционирането му се подчинява на вътрешните правила на DCAF. 

Секретариатът е технически експертен орган, който подпомага Договарящите страни при прилагането на разпоредбите на Конвенцията. На политическо ниво Секретариатът се ръководи от Комитета на министрите, а контролът се осъществява от Експертната работна група. Секретариатът поддържа постоянен контакт не само с Експертната работна група, а и с определените национални точки за контакт.

За официализиране на дейността на Секретариата бе подготвен Меморандум за разбирателство между Договарящите страни по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа и DCAF, който бе подписан на третата среща на Комитета на министрите в София на 21 май 2010 г. Документът има за цел да регламентира ролята и задачите на Секретариата на Конвенцията, сътрудничеството между Договарящите страни и Секретариата, подкрепата на Договарящите страни за функционирането на Секретариата, организационните и оперативните възможности на Секретариата.

Меморандумът регламентира финансова подкрепа за дейността на Секретариата от страна на Договарящите страни и на международните партньори. За първоначален период от две години (2010-2011) всяка от Договарящите страни следва да предостави годишни вноски в размер на 10 000 евро, като средствата могат да бъдат в брой или под формата на поемане на разходи (in-kind contribution). До момента дейността на Секретариата и останалите дейности по прилагане на Конвенцията (срещи на различните органи и работни групи) се финансират от Австрия, Словения, Швейцария, Лихтенщайн и DCAF.

През 2012 г. бе обсъден въпросът за изменение на Меморандума, с оглед продължаване на финансовия ангажимент на Договарящите страни за неопределен период от време, при същия размер на годишните вноски и същите условия. Между държавите - страни по първоначалния меморандум бе съгласуван Анекс за изменение в този смисъл, който бе подписан от България, Македония, Молдова, Сърбия и DCAF през октомври 2012 г. Очаква се останалите държави също да се присъединят към Анекса след приключване на вътрешноправните си процедури (вероятно на срещата през март 2013 в Меджугорие).

Секретариатът поддържа и официалната уеб-страница на Конвенцията, която служи и за архив, където могат да бъдат намерени всички официални документи по Конвенцията (на английски език).

По свой избор, Договарящите страни могат да изпращат свои служители, които да работят в Секретариата. До момента споразумение за изпращане на служител за връзка в Секретариата е подписано единствено от Сърбия, като командированият служител работи в Любляна от началото на септември 2010 г. до края на 2012 г. От самото създаване на Секретариата в него работи и представител на Австрия, който вече може да се счита за командирован служител на Договаряща страна.

 

Официален уеб-сайт на Секретариата - http://www.pccseesecretariat.si/