Р. България

МВР

 

Основни органи на Конвенцията

 

Комитет на министрите

В съответствие с чл.33, ал.1 основен орган по Конвенцията е Комитетът на министрите, съставен от компетентните министри на Договарящите страни. Той решава с единодушие въпроси относно тълкуването, прилагането и изпълнението на Конвенцията.

 

Съгласно решението на Министерския съвет на Република България относно присъединяването към Конвенцията, в Комитета на министрите от българска страна участва министърът на вътрешните работи.

Съгласно Процедурните правила на Конвенцията, срещите на Комитета на министрите се организират най-малко веднъж годишно. Те се председателстват от съответния министър на страната-председател, който може да кани на тях и наблюдатели, след съгласуване с останалите Договарящи страни. Наблюдателите, както и представителите на Секретариата, които задължително присъстват на всички срещи, нямат право на глас. Решенията се взимат с пълно единодушие.

Първата, учредителна среща на Комитета на министрите е проведена на 17 юли 2008 г. във Виена, организирана съвместно от инициатора на Конвенцията Австрия и депозитаря Албания. На нея са приети заключения, с които се утвърждава създаването на Секретариат на Конвенцията и на Експертна работна група и се определят няколко приоритетни основни препоръки за практическото приложение на Конвенцията.
Заключения от първата среща на Комитета на министрите

Втората среща на Комитета на министрите е проведена на 17 ноември 2009 г. в Брюксел в рамките на министерския форум ЕС-Западни Балкани. Одобрени са редица ключови документи - правилник за дейността на Комитета на министрите, решение за провеждане на взаимна оценка в областта на защита на личните данни, план за действие по ключовите препоръки от заключенията от Виена, решение за председателство на Конвенцията на ротационен принцип, работна програма за 2010 г. и комуникационна стратегия.
Заключения от втората среща на Комитета на министрите

Третата среща на Комитета на министрите по Конвенцията, проведена на 20-21 май 2010 г. в София, бе заключителната проява на българското председателство. Наред с редовния преглед на напредъка по прилагането на Конвенцията в отделните държави, българското председателство инициира дискусия за Конвенцията като модерен инструмент за обмен на информация и ефективно полицейско сътрудничество в региона, предлагайки засилване на "човешкото измерение" на сътрудничеството между правоохранителните органи. Министрите постигнаха съгласие за предприемане на конкретни стъпки за установяване на директни контакти между структурите със сходни компетенции, отговорни за прилагането на една или друга форма на сътрудничество по Конвенцията, с цел идентифициране на конкретните партньори, изграждане на взаимно доверие и постигане на резултатно взаимодействие
Заключения от третата среща на Комитета на министрите
Меморандум за разбирателство между Договарящите страни и DCAF

Четвъртата среща на Комитета на министрите под председателството на Македония се проведе на 19 октомври 2010 г. в Бърдо, Словения, в рамките на ежегодната министерска среща от Процеса Бърдо. В рамките на срещата Албания се присъедини към Меморандума за разбирателство с DCAF за сътрудничество и подкрепа на Секретариата и бе проведена дискусия за начините за ускоряване на прилагането на Конвенцията.
Заключения от четвъртата среща на Комитета на министрите

Петата среща на Комитета на министрите под председателството на Молдова бе проведена в рамките на Конференцията за гранична сигурност в ЮИЕ на DCAF, проведена на 28 февруари 2011 г. в Любляна. Основният въпрос, който бе обсъден, бе Механизма за наблюдение на държавите от Западните Балкани след процеса на визова либерализация и участието на Секретариата на Конвенцията в този механизъм.
Заключения от петата среща на Комитета на министрите

Шестата среща на Комитета на министрите под председателството на Черна гора се проведе на 17 ноември 2011 г. в Правец в рамките на министерската конференция на Залцбургския форум и Групата на приятелите от Западните Балкани и Молдова. Обсъдени бяха текущи въпроси по прилагането на Конвенцията, като бе поставен акцент върху изграждането на съвместни контактни центрове между Договарящите страни.
Заключения от шестата среща на Комитета на министрите

Седмата среща в рамките на румънското председателство се проведе на 17 май 2012 г. в Бърдо, Словения, заедно с министерска конференция по проект на Словения за съвместни екипи за разследване в областта на трафика на хора. Основна тема на дискусиите бе изпълнението на част от приоритетите на румънското председателство, свързани с преглед на транспонирането на Конвенцията в националните законодателства на отделните държави и взаимодействието между Конвенцията и другите регионални механизми за сътрудничество.
Заключения от седмата среща на Комитета на министрите

Осмата среща в рамките на сръбското председателство се проведе на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария, в рамките на министерската конференция в разширен формат на Залцбургския форум. Основна тема на дискусиите бе постигнатия до момента напредък в рамките на Конвенцията и очакванията на Договарящите страни за бъдещите насоки на сътрудничеството.
В рамките на срещата част от Договарящите страни - България, Македония, Молдова и Сърбия – и представител на ръководството на DCAF подписаха Анекс за изменение на Меморандума за подкрепа на Секретариата от 2010 г., с който първоначалният двегодишен период за годишните вноски на държавите за подпомагане изпълнението на Конвенцията (10 000 евро годишно) бе удължен за неопределен период от време.
Заключения от осмата среща на Комитета на министрите.

Деветата среща на Комитета на министрите ще се проведе на 22 март 2013 г. в Меджугорие, Босна и Херцеговина, в рамките на Десетата годишна среща за преглед на напредъка по Програмата на DCAF за гранична сигурност в Югоизточна Европа.

 

Експертна работна група

В съответствие с чл.33, ал.2 от Конвенцията, с решение на Комитета на министрите е създадена Експертна работна група (ЕРГ) - висш надзорен орган, който наблюдава изпълнението и предоставя на Комитета предложения относно подобряване разпоредбите на Конвенцията.

Правилникът на Конвенцията предвижда срещите на ЕРГ да се осъществяват в официален и неофициален формат. Решения могат да се взимат само в рамките на официалните срещи, които се провеждат поне веднъж на всеки шест месеца. Заключенията, формулирани по време на неофициални срещи, не са задължителни за Договарящите страни.

Първата официална среща на ЕРГ бе проведена на 6 март 2009 г. в Белград, Сърбия, а втората - на 29-30 юни 2009 г. в Любляна, Словения.
Протокол от първата среща на ЕРГ
Протокол от втората среща на ЕРГ

Третата среща на ЕРГ бе проведена на 19 май 2010 г. в София, непосредствено преди срещата на Комитета на министрите. В изпълнение на един от основните приоритети на българското председателство - за въвеждане на хармонизирано обучение в рамките на Конвенцията, ЕРГ прие три решения в тази връзка, включително и за създаване на тематична работна група по въпросите на полицейското образование и обучение в рамките на Конвенцията.
Протокол от третата среща

Четвъртата среща на ЕРГ бе организирана от македонското председателство на Конвенцията на 16 септември 2010 г. в Скопие.
Протокол от четвъртата среща

Петата среща на ЕРГ в рамките на молдовското председателство се проведе на 22-24 февруари 2011 г. в Целье, Словения.
Протокол от петата среща

Шестата среща на ЕРГ в рамките на черногорското председателство се проведе на 17-19 октомври 2011 г. в Пръжно, Черна гора.
Протокол от шестата среща

Седмата среща на ЕРГ в рамките на румънското председателство се проведе на 7-9 март 2012 г. в Букурещ.
Протокол от седмата среща

Осмата среща на ЕРГ в рамките на сръбското председателство се проведе на 17-18 септември 2012 г. в Белград.
Протокол от осмата среща.

Деветата среща на ЕРГ в рамките на албанското председателство се проведе на 12-13 февруари 2013 г. в Тирана, като на нея нямаше български представител.