Р. България

МВР

 

Обща информация

 

Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа е подписана във Виена на 5 май 2006 г. от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Депозитар на Конвенцията е Албания. Конвенцията е в сила от 11 юли 2008 г., след приключването на съответните вътрешноправни процедури в отделните държави.

Предмет на Конвенцията е укрепването на сътрудничеството между Договарящите страни в борбата срещу заплахите за обществената сигурност и/или ред, както и за превенция, разкриване и разследване на престъпления.

Конвенцията урежда различни форми на сътрудничество - съвместни анализи на заплахите; офицери за връзка; защита на свидетелите; преследване по горещи следи; трансгранично наблюдение; контролирани доставки; разследване чрез служител под прикритие, включително възможност в случаи на изключителна спешност да се изпрати служител под прикритие без предварителното съгласие на съответната страна, на чиято територия се изпраща служителя; предаване и сравнение на ДНК-профили и друг идентификационен материал; технически мерки за улесняване на трансграничното сътрудничество – инсталиране в определени гранични зони на телефонни, радио, телексни и други директни връзки; разширяване на радио-честотните ленти, използвани в граничните зони и други; трансгранични операции по издирване; смесени аналитични групи; съвместни екипи за разследване; смесени патрули по границата; сътрудничество в съвместни центрове.

На практика Конвенцията е своеобразен аналог на Шенгенската конвенция. Тя въвежда шенгенски стандарти на сътрудничество за подобряване на полицейското взаимодействие в региона с цел постепенно достигане на съответствие с нормите на ЕС за полицейско сътрудничество във всички държави от Западните Балкани.

Присъединяване на България

България участва в преговорите по текста на Конвенцията, но в крайна сметка не беше сред държавите, които я подписаха на 5 май 2006 г.

През юли 2008 г. МС внесе предложение за ратифициране на Конвенцията от България. Законът за ратификация бе приет от Народното събрание на 25 септември 2008 г. Според приетия Закон, Конвенцията бе ратифицирана с две резерви:
- обмен на класифицирана информация само с държавите - страни по Конвенцията, с които имаме влезли в сила международни договори за защита на класифицирана информация (в съответствие с чл.113, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация)
Към момента имаме влезли в сила такива споразумения с четири от държавите – страни по Конвенцията: Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова и Румъния. Подписани са такива споразумения и с Черна гора (24.11.2010 г.) и Сърбия (23.12.2011 г.), предстои влизането им в сила. В процес на договаряне е споразумение с Унгария.
- трансфер на лични данни с държави - страни по Конвенцията, след надлежно разрешение от Комисията за защита на личните данни (в съответствие с чл.36 и чл.36а от Закона за защита на личните данни).

След осъществяването на необходимите процедури по нотификация, Конвенцията влезе в сила за България на 1 март 2009 г.

Присъединяване на други държави

През август 2011 г. Република Австрия депозира своя инструмент за ратификация и Конвенцията влезе в сила за страната на 10 октомври 2011 г. При присъединяването си Австрия декларира резерви по отношение на изпълнението на контролирани доставки, разследвания под прикритие и съвместни екипи за разследване - тези форми на сътрудничество могат да се осъществяват само след надлежно разрешение от австрийски съдебен орган. По отношение на държавите по Конвенцията, които са и членки на ЕС, с предимство ще се прилага европейското законодателство.

На 6 юли 2012 г. Унгария също ратифицира Конвенцията и тя влезе в сила за страната на 11 декември 2012 г. Декларирана е една резерва - Унгария ще прилага разпоредбите на Конвенцията в отношенията си с Договарящите страни, които са и държави-членки на ЕС, само доколкото те не са в противоречие с европейското законодателство.

На 14 декември 2012 г. Република Словения също ратифицира Конвенцията, като тя ще влезе в сила за страната на 20 май 2013 г. Декларирани са две резерви - по отношение на срока за задържане при контролирани доставки и по отношение на обмена на лични данни с държавите по Конвенцията, които не са членове на ЕС. Направени са и декларации, че присъединяването към Конвенцията не засяга задълженията на Словения като държава-членка на ЕС и Шенген; че правоприлагащи органи по Конвенцията са полицията и отделните й организационни единици; че обменът на информация ще се осъществява само по защитени канали, отговарящи на стандартите на Европол и Интерпол и че разпоредбите за трансгранично наблюдение и преследване по горещи следи ще се прилагат само за престъпления, подлежащи на екстрадиция.

По инициатива на Сърбия в рамките на седмата среща на Комитета на министрите в Бърдо, Словения, на 17 май 2012 г. е обсъден и въпросът за желанието на Косово да се присъедини към Конвенцията, срещу което сръбската страна възразява остро.

 

текст на Конвенцията