Р. България

МВР

 

14 август 2018

XIV Заседание на Управителната група на Приоритетна област 11 „Сигурност“ на Дунавската стратегия

3 – 4 юли 2018 г., Мюнхем, Германия

14то заседание на Приоритетна област 11 „Сигурност“На 3 и 4 юли в Мюнхен директорът на дирекция „ЕСМС“ и координатор на ПО 11 „Сигурност“ взе участие в 14тото заседание на Управителната група на Приоритетна област 11 „Сигурност“. Проявата се организира съвместно от Координационното бюро в МВР на България и съ-координаторите от Министерството на вътрешните работи и интеграцията на Бавария. Участваха представители на 10 държави. Акцент в заседанието бе задълбочаването на хоризонталното сътрудничество с другите приоритетни области на Стратегията, в частност ПО 1а – Развитие на речния транспорт и ПО 10 – Институционален капацитет и сътрудничество.

По време на срещата бе поставено начало на дискусията относно необходимостта от промяна в Плана за действие в частта му относно сигурността. Изказаха се всички присъстващи държави. Подкрепено беше становището, че Планът в частта му относно сигурността също следва да бъде променен и адаптиран към реално извършваната работа в сектора. Посочено беше, че в по-голямата си част настоящият план съдържа дейности, които реално не са били осъществени, или които са се осъществявали в рамките на други формати. Подкрепена беше идеята новият документ да се фокусира върху по-малко, но по-стратегически дейности като се следват одобрените през 2016 г. четири цели на ПО 11: офанзива за сигурност: укрепване на полицейското сътрудничество,; развитие на дългосрочното сътрудничество между правоприлагащите органи в Дунавския регион; подобряване на граничния контрол и управлението на проверката на документи; върховенство на закона и борба с корупцията.

Представителят на ПО 1а информира участниците, че по време на работната среща през април в Карлсруе, Германия са били приети финалните версии на формулярите DAVID, включващи заявление за входящ граничен контрол, заявление за изходящ граничен контрол, списък на екипажа и списък на пътниците. Формулярите бяха предоставени на вниманието на членовете на Управителната група на ПО 11 с молба да бъдат формално одобрени и от групата, така както това е било направено в рамките на Управителната група на ПО 1а.

Представител на съ-координатора на ПО 10 „Институционален капацитет“ запозна участниците с инициативата на Австрия и Словения за борба с трафика на хора. (Инициативата D-CHAT). Целта е да се повиши обществената осведоменост на местно ниво относно явлението трафик на хора; да се предостави информация и насоки на администрациите на местно ниво за добрите практики в областта; да се установят общи предизвикателства пред органите на местно ниво и правоприлагащите органи за борба с явлението трафик на хора и да се предложат решения. В рамките на инициативата са проведени две кръгли маси с участие на заинтересовани организации. Планирана е и трета кръгла маса през м. септември т.г.

В продължение на възприетата идея от 13тата Управителна група за представяне на проектна идея или проект, представителят на Молдова представи успешно изпълнен проект, съвместно с Румъния, в областта на граничното управление през 2017 г. в рамките на инструмента на ЕС „Партньорство за мобилност“.

Изображения

 26 ноември 2020 | 15:17