Р. България

МВР

 

18то заседание на Приоритетна област 11 „Сигурност“

14 дек 2020

Нова техническа помощ за координаторите на приоритетна област 11 на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион


На 26 ноември 2020 г. се проведе 18-тото заседание на Управителната група на Приоритетна област 11 „Сигурност“ на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион. Поради затрудненията, предизвикани от безпрецедентната криза с коронавируса, събитието бе проведено он-лайн през платформата WebEx, като технически връзката бе създадена от Дунавското стратегическо звено. Заседанието се председателства от директора на дирекция „ЕСМС“ и координатор на ПО 11 „Сигурност“ от българска страна. В заседанието участваха още представители на КПО от ФМВР на Германия и на Министерството на вътрешните работи, спорта и интеграцията на Бавария; представители на 12 от общо 14 държави-членки на Стратегията, както и наши партньори и заинтересовани страни: директорът на център SELEC, представител на ГД “Регионално развитие” на Европейската комисия, Техническият Координатор на ПО 11 за сътрудничеството с ПО 1а – Развитие на речния транспорт, както и новият координатор на ПО 1а от Австрия.
Целта на срещата бе да се направи обзор на основните направления на работа през годината, тъй като заседанието, планирано за първата месец юни 2020 в Киев, Украйна, беше отменено. По-конкретно, представени бяха темите за окончателното приемане през м. април т.г на ревизирания План за действие към Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, началото на процеса по интегриране на дейностите, заложени в новия План, в националните оперативни програма за периода 2021-2027, приемането през м. септември на Третия доклад на Европейската комисия за изпълнението на макро-регионалните стратегии и др.
По традиция на срещата участава представител на Координаторите на Приоритета област 1а – Развитие на речния транспорт, който заедно с Техническия координатор на ПО 11 представи развитието на хоризонталното сътрудничество през годината в рамките на т.нар. Група за административен процес – съвместна експертна група между представители на ПО 1а и Х.ПО 11. Очертани бяха и нови мерки, по-които да се работи в средносрочен план, до 2025 г., като предстои дискусия за тяхната подкрепа от всяка една от държавите в Дунавския регион.
Наред с това, на заседанието официално бе представена информация за подписания през месец юли договор за изпълнение на проект DTP-PAC2-PA 11 в рамките на транснационална програма ДУНАВ за подкрепа на Координаторите на приоритетна област 11 Сигурност на Дунавската стратегия. Бенефициенти на проекта са Министерството на вътрешните работи на България като водещ партньор и Министерството на вътрешните работи, спорта и интеграцията на Бавария. Проектът, на стойност 346 100 евро, предвижда финансиране по три основни направления: подкрепа за координаторите при управлението на Приоритетната област – организиране на заседания на Управителната група, участие в целеви събития, организирани от Дунавското стратегическо звено, ЕК и др.; провеждане на тематични събития в изпълнение на новия План за действие към Стратегията и подкрепа за развитие на хоризонталното сътрудничество с другите приоритетни области на Стратегията.

 14 декември 2020 | 12:05