Р. България

МВР

 

10 септември 2020

Подписан договор за субсидия за изпълнение на проект DTP-PAC2-PA11 „Сигурност“ по линия на транс-национална програма „ДУНАВ“

Подписан договор за субсидия за изпълнение на проект DTP-PAC2-PA11 „Сигурност“ по линия на транс-национална програма „ДУНАВ“.

От 2011 г. на ниво ЕС се изпълнява Дунавската стратегия като една от четирите макро-регионални стратегии на ЕС. В нея участват общо 14 държави: 9 държави от ЕС - Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения и 5 трети страни: Босна и Херцеговина, Молдова, Сърбия, Черна гора и Украйна. Работата по Стратегията е разделена в 12 приоритетни области (ПО), една от които е ПО 11 „Сигурност“. Всяка ПО се координира от две държави.

МВР на България е съ-координатор на ПО 11 „Сигурност“, заедно с партньорите от Федералното министерство на вътрешните работи на Германия и Министерството на вътрешните работи, спорта и интеграцията на провинция Бавария.

Основните дейности в рамките на ПО 11 „Сигурност“ са насочени към изпълнение на нейните 4 основни цели, а именно: укрепване на полицейското сътрудничество с цел подобряване на сигурността и борбата с тежката и организирана престъпност, вкл. заплахите от тероризъм; развитие на дългосрочното сътрудничество между правоприлагащите органи в Дунавския регион, чрез подобряване на работата в мрежи; подобряване на граничния контрол и управлението на проверката на документи; насърчаване на върховенство на закона и борба с корупцията.

В периода 2017 – 2019 МВР беше водещ партньор по проект DTP-PAC1-PA 11 „Сигурност“, по който беше отпусна техническа подкрепа на координаторите в рамките на транс-национална програма „ДУНАВ“.

От средата на 2019 г. започна работа по подготовка на документацията за кандидатстване по втори проект в рамките на Втората покана за проектни предложения за координаторите на приоритетни области по програма „ДУНАВ“. Проектът беше одобрен в началото на м. март 2020, а договорът за субсидия бе подписан на 10 юли 2020 г.. МВР на България отново поема ролята на водещ партньор.

Проектът ще се изпълнява за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2022 г. Общата сума на средствата по него е 346 100 евро. Европейското финансиране е по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и е в размер на 294 185 евро. МВР на България ще получи 163 000 евро, а МВР на Бавария – 183 100 евро. Националното финансиране е в размер на 15 % (т.е. 24 500 евро за МВР на България за целия период). Съфинансирането ще се отпуска от бюджета на МРРБ, в качеството му на орган, управляващ програмата на национално ниво (съгласно Решение 658 на МС/18.09.2014 г.).

Основната цел на проекта е подкрепа на дейността на координаторите на ПО 11 „Сигурност“. По-конкретно дейностите са разделени в три направления:

- организиране на заседания на Управителната група на ПО 11 и работни срещи на тримата съ-координатори, участие в срещи на Националните координатори и координаторите на приоритетни области и други прояви, организирани от Дунавското стратегическо звено, Европейската комисия или Дунавската транс-национална програма, участие в Годишните форуми на Стратегията и др.

- организиране и провеждане на международни събития в изпълнение на новия План за действие към Стратегията.

- координационни срещи с представители на други приоритетни области на Стратегията.

 

Изображения

 26 ноември 2020 | 15:17