Р. България

МВР

 

Международен семинар на тема: “Превенция на конфликта на интереси“ в рамките на проекта "Върховенство на закона – прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион", 28-29 юни 2012 г., гр. София

01 апр 2013

На 28 и 29 юни 2012 г. в гр. София се проведе първия международен семинар на службите на държавите от Дунавския регион и ЕС, на тема: “Превенция на конфликта на интереси“ в рамките на проекта "Върховенство на закона – прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион".  Участниците проведоха задълбочени дискусии относно приложимите правни подходи за предотвратяване и борба с конфликта на интереси и  обмениха най-добрите практики. Те представиха своите позиции по-силните и слаби страни на политиките, прилагани на национално ниво в областта на превенцията и установяването на конфликта на интереси. В рамките на международния форум, участниите  представиха националния институционален модел за противодействие в сферата на конфликта на интереси в съответната страна, бяха дискутирани казуси от практиката на страните по приложението на националните закони. Бе обсъдена и   възможността за създаване на неформална мрежа на службите на държавите-участнички във форума,  установяващи конфликт на интереси.
В презентацията си председателят на "Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" представи институционалния модел за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Р. България и  запозна участниците в международния  форум с правната уредба на конфликта на интереси в страната ни. Бяха представени и коментирани и всички институционални модели, както и важни аспекти на конфликта на интереси.

D70_5479
D70_5475
D70_5476
D70_5480
D70_5482
D70_5486

 26 юни 2017 | 12:36