Р. България

МВР

 

Обща информация

 

В края на 2010 г. Европейската комисия предложи (Съобщение на Комисията до ЕП, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на Регионите от 8 декември 2010 г.) всеобхватна Стратегия на ЕС за Дунавския регион.

Държавите-участнички в Дунавската стратегия са 14, като регионът обхваща осем държави-членки на ЕС - Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния и шест други европейски страни: Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Целта на Стратегията е, по ингегриран начин да допринесе за

  • оползотворяване на потенциала на Дунавския      регион, особено за подпомагане на усилията да се преодолее икономическата      криза по устойчив начин,
  • подобряване на социално-икономическото развитие,      конкурентоспособността, управлението на околната среда и растеж, основан      на ефективно използване на ресурсите,
  • модернизиране на транспортните коридори,
  • повишаване на сигурността и др.

Ще се използват всички налични средства за финансиране от ЕС, без да се заделят нови средства, да се задават нови правила или да се създават нови институции.

Комисията координира разработването на Стратегията в тясно сътрудничество с държавите-участнички.

От българска страна работата по изговяне на Стратегията на национално ниво се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРББ) в качеството му на национален координатор.

Стратегията беше одобрена от Съвета на ЕС през юни 2011 г.

На 21 ноември в Брюксел се проведе първо заседание на Групата на високо ниво за утвърждаване на целите на Стратегията.

Стратегията включва подробен план за действие, който се основава на четири стълба:

  • свързаност на Дунавския регион (например подобряване на мобилността,      насърчаване на по-широкото използване на енергия от възобновяеми източници      и стимулиране на дейностите в областта на културата и туризма);

 

  • опазване на околната среда в Дунавския регион (например възстановяване на качеството на      водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на      биоразнообразието);

 

  • постигане на благосъстояние в Дунавския регион (например развитие на научноизследователския      капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на      конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на      хората);

 

  • укрепване на Дунавския регион (например повишаване на институционалния      капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с      организираната престъпност).

В рамките на тези 4 стълба са установени 11 приоритетни области, всяка от които се координира съвместно от две държави.

България е съкоординатор на две приоритетни области:

  • в партньоство с Румъния координира Приоритетна      област 3 „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма,      както и на преките контакти между хората”
  • В партньорство с Федерална република Германия      координира Приоритетна област 11 Сътрудничеството      за справяне с проблемите по сигурността и организираната престъпност”

Ролята на координаторите е да подпомагат процеса на прилагане на Стратегията, чрез договаряне на работна програма и установяване на източниците на финансиране с други участващи държави и партньори.

 

Координаторите се подпомагат от Ръководни групи с представители на всички 14 дунавски държави.