Р. България

МВР

 

Координационно бюро на ПО 11

Координационното бюро подпомага координаторите по приоритетна област за гарантиране на качествено, отговорно и иновативно изпълнение на Стратегията чрез:

- установяване и поддържане на контакти с националните точки за контакти и експертите от държавите участнички, Европейската комисия и др. заинтересовани страни;

- договаряне на работна програма между всички ангажирани партньори и предприемане на необходимите стъпки за отчитане на напредъка;

- съгласуване с КПО и координиране с Управителната група на оценката на постъпващите предложения за проекти;

- улесняване на практическите аспекти на работата, вкл. организиране на срещи на Ръководната група.

МВР се ангажира с ангажиментите на Координационно бюро на приоритетна област 11.